Oświad­cze­nia o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch

Cie­szy­my się z po­wo­du Pań­stwa za­in­te­re­so­wa­nia na­szą obec­no­ścią on­li­ne i na­szą fir­mą. Ochro­na Pań­stwa da­ny­ch oso­bo­wy­ch i ich prze­twa­rza­nie, w związ­ku z od­wie­dze­niem przez Pań­stwa na­szej stro­ny do­mo­wej, je­st dla nas prio­ry­te­tem. Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą chro­nio­ne w ra­ma­ch prze­pi­sów praw­ny­ch za­war­ty­ch w Roz­po­rzą­dze­niu o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch (GDPR, RO­DO), usta­wy o te­le­me­dia­ch (TMG) i in­ny­ch po­sta­no­wień w spra­wie ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

W dal­szej czę­ści znaj­dą Pań­stwo in­for­ma­cje na te­mat da­ny­ch, któ­re zo­sta­ną za­re­je­stro­wa­ne pod­czas od­wie­dze­nia na­szej stro­ny do­mo­wej i spo­so­bu ich wy­ko­rzy­sta­nia.
Chce­my zwró­cić Pań­stwa uwa­gę, że prze­ka­zy­wa­nie da­ny­ch za po­śred­nic­twem In­ter­ne­tu (np. ko­mu­ni­ka­cja przy uży­ciu pocz­ty elek­tro­nicz­nej) mo­że ujaw­nić lu­ki w za­bez­pie­cze­nia­ch. Nie je­st nie­ste­ty moż­li­we za­pew­nie­nie peł­nej ochro­ny przed do­stę­pem stron trze­ci­ch.

Jed­nost­ka od­po­wie­dzial­na

Jed­nost­ką od­po­wie­dzial­ną, w ro­zu­mie­niu usta­wy o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch, je­st Th. Geyer GmbH & KG oraz Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG. Je­że­li ma­ją Pań­stwo py­ta­nia od­no­śnie ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch, bą­dź chce­cie Pań­stwo do­cho­dzić praw lub rosz­czeń od­no­śnie da­ny­ch oso­bo­wy­ch, pro­si­my zwró­cić się za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej do na­sze­go przed­sta­wi­cie­la ds. ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch — Mat­thia­sa Kro­he, pod ad­re­sem da­ten­schutz­@th­gey­er­.de

Prze­twa­rza­nie da­ny­ch

Ni­niej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch za­wie­ra in­for­ma­cje na te­mat prze­twa­rza­nia da­ny­ch na na­szy­ch stro­na­ch in­ter­ne­to­wy­ch i zwią­za­ny­ch z tym pro­ce­sów cy­fro­wy­ch.

Przed­mio­tem ochro­ny da­ny­ch są da­ne oso­bo­we. Zgod­nie z art. 4 ust. 1 RO­DO, na­le­żą do ni­ch wszyst­kie in­for­ma­cje, któ­re do­ty­czą zi­den­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do zi­den­ty­fi­ko­wa­nia oso­by. Są to np. ta­kie da­ne jak imię i na­zwi­sko, ad­res pocz­to­wy, ad­res e-ma­il lub nu­mer te­le­fo­nu, ewen­tu­al­nie tak­że da­ne do­ty­czą­ce ko­rzy­sta­nia ta­kie jak ad­res IP użyt­kow­ni­ka. Każ­dy do­stęp do na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej i każ­de po­bra­nie pli­ków znaj­du­ją­cy­ch się na tej stro­nie je­st za­pi­sy­wa­ne w pli­ka­ch dzien­ni­ka ser­we­rów. Prze­cho­wy­wa­nie słu­ży we­wnętrz­nym ce­lom zwią­za­nym z sys­te­mem i ce­lom sta­ty­stycz­nym. Za­pi­sy­wa­ne są:

  • na­zwa po­bie­ra­ne­go pli­ku
  • da­ta i go­dzi­na po­bra­nia
  • po­bra­na ilo­ść da­ny­ch
  • ko­mu­ni­kat o uda­nym po­bra­niu
  • typ prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej
  • do­me­na, z któ­rej wy­sła­no za­py­ta­nie
  • uży­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny
  • uży­wa­ny ad­res IP
  • sło­wa klu­czo­we


Bar­dziej szcze­gó­ło­we da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne tyl­ko w przy­pad­ku udzie­le­nia przez użyt­kow­ni­ka na to zgo­dy, np. w ra­ma­ch zło­że­nia za­py­ta­nia. Brak ta­kiej zgo­dy ozna­cza, że da­ne użyt­kow­ni­ka nie są udo­stęp­nia­ne stro­nom trze­cim.

Je­śli w ra­ma­ch na­szy­ch ofert cy­fro­wy­ch ist­nie­je moż­li­wo­ść opcjo­nal­ne­go wpro­wa­dze­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch, użyt­kow­nik po­wi­nien sam za­de­cy­do­wać, któ­re da­ne chce nam udo­stęp­nić. Po­la ozna­czo­ne ja­ko obo­wiąz­ko­we są wy­ma­ga­ne do prze­two­rze­nia za­py­ta­nia lub za­mó­wie­nia użyt­kow­ni­ka. Wszel­kie do­dat­ko­we da­ne są po­da­wa­ne do­bro­wol­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­ne do opty­ma­li­za­cji na­szej ofer­ty usług oraz ewen­tu­al­nie do ce­lów sta­ty­stycz­ny­ch.

Zgo­da na wy­ko­rzy­sta­nie da­ny­ch do or­ga­ni­za­cji ak­cji/even­tów

Wraz z re­je­stra­cją w ak­cji/even­cie or­ga­ni­zo­wa­nym przez Th. Geyer GmbH & Co. KG lub przez Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG użyt­kow­nik wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­ny­ch oso­bo­wy­ch w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia ak­cji/even­tu.

Prze­twa­rza­my da­ne użyt­kow­ni­ka zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RO­DO na pod­sta­wie zgo­dy udzie­lo­nej przez użyt­kow­ni­ka. Re­je­stru­jąc się, użyt­kow­nik wy­raź­nie udzie­la zgo­dy na to, aby spół­ka Th. Geyer GmbH & Co. KG odpowiednio Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG ja­ko or­ga­ni­za­tor oraz fir­my wy­sta­wia­ją­ce mo­gły wy­ko­rzy­sty­wać da­ne w ra­ma­ch ak­cji/even­tu. Spół­ka Th. Geyer GmbH & Co. KG odpowiednio Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG za­pew­nia przy tym ochro­nę praw uczest­ni­ka.

Zgo­da ta mo­że zo­stać w każ­dej chwi­li od­wo­ła­na ze skut­kiem na przy­szło­ść.

Pra­wo do­stę­pu, spro­sto­wa­nia i usu­nię­cia da­ny­ch

Na wnio­sek użyt­kow­ni­ka prze­ka­że­my mu bez­płat­nie in­for­ma­cje o za­pi­sa­ny­ch u nas da­ny­ch oso­bo­wy­ch, ich po­cho­dze­niu, od­bior­cy i ce­lu prze­twa­rza­nia da­ny­ch, jak rów­nież ma on pra­wo do ich ko­rek­ty, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia. Usu­nię­cie da­ny­ch mo­że być ogra­ni­czo­ne praw­ny­mi okre­sa­mi ich prze­cho­wy­wa­nia.

Udzie­le­nie zgo­dy i pra­wo od­stą­pie­nia

W przy­pad­ku udzie­le­nia zgo­dy na ko­rzy­sta­nie z da­ny­ch, w każ­dej chwi­li mo­że­cie Pań­stwo od te­go od­stą­pić. Aby to uczy­nić wy­star­czy nas o tym po­in­for­mo­wać.

Pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu

W każ­dej chwi­li ma­ją Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu od­no­śnie do­pusz­czal­ne­go prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­ny­ch z po­wo­du sy­tu­acji oso­bi­stej. W ce­lu wnie­sie­nia sprze­ci­wu do Or­ga­nu nad­zor­cze­go wy­star­czy nas o tym po­in­for­mo­wać, uza­sad­nia­jąc Pań­stwa sprze­ciw.

Pra­wo do wnie­sie­nia za­ża­le­nia

Ma­ją Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia za­ża­le­nia do or­ga­nu nad­zor­cze­go, je­że­li są Pań­stwo zda­nia, że prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­ny­ch oso­bo­wy­ch je­st nie­zgod­ne z ogól­nym roz­po­rzą­dze­niem o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

In­for­ma­cja do­ty­czą­ca prze­sy­ła­nia da­ny­ch do USA

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa je­st zin­te­gro­wa­na m.in. z na­rzę­dzia­mi pod­mio­tów z sie­dzi­bą w USA. Gdy na­rzę­dzia te są ak­tyw­ne, Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­gą zo­stać prze­sła­ne na ame­ry­kań­skie ser­we­ry od­po­wied­ni­ch pod­mio­tów. Pra­gnie­my zwró­cić uwa­gę, że USA nie je­st bez­piecz­nym kra­jem trze­cim w ro­zu­mie­niu unij­ne­go pra­wa o ochro­nie da­ny­ch. Fir­my ame­ry­kań­skie są zo­bo­wią­za­ne do prze­ka­zy­wa­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch or­ga­nom bez­pie­czeń­stwa bez moż­li­wo­ści pod­ję­cia kro­ków praw­ny­ch, aby te­mu za­po­biec przez oso­bę, któ­rej da­ne do­ty­czą. Nie moż­na za­tem wy­klu­czyć, że wła­dze ame­ry­kań­skie (np. służ­by wy­wia­dow­cze) prze­twa­rza­ją, oce­nia­ją i trwa­le prze­cho­wu­ją Pań­stwa da­ne na ser­we­ra­ch w USA w ce­la­ch in­wi­gi­la­cyj­ny­ch. Nie ma­my wpły­wu na ta­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem da­ny­ch.

Cia­stecz­ka

Ni­niej­sza stro­na ko­rzy­sta z pli­ków co­okie. Wy­ko­rzy­stu­je­my pli­ki co­okie do sper­so­na­li­zo­wa­nia tre­ści i re­klam, aby ofe­ro­wać funk­cje spo­łecz­no­ścio­we i ana­li­zo­wać ru­ch w na­szej wi­try­nie. In­for­ma­cje o tym, jak ko­rzy­sta­sz z na­szej wi­try­ny, udo­stęp­nia­my part­ne­rom spo­łecz­no­ścio­wym, re­kla­mo­wym i ana­li­tycz­nym. Part­ne­rzy mo­gą po­łą­czyć te in­for­ma­cje z in­ny­mi da­ny­mi otrzy­ma­ny­mi od Cie­bie lub uzy­ska­ny­mi pod­czas ko­rzy­sta­nia z ich usług.

Pli­ki co­okie (cia­stecz­ka) to ma­łe pli­ki tek­sto­we, któ­re mo­gą być sto­so­wa­ne przez stro­ny in­ter­ne­to­we, aby użyt­kow­ni­cy mo­gli ko­rzy­stać ze stron w bar­dziej spraw­ny spo­sób.

Pra­wo sta­no­wi, że mo­że­my prze­cho­wy­wać pli­ki co­okie na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, je­śli je­st to nie­zbęd­ne do funk­cjo­no­wa­nia ni­niej­szej stro­ny. Do wszyst­ki­ch in­ny­ch ro­dza­jów pli­ków co­okie po­trze­bu­je­my ze­zwo­le­nia użyt­kow­ni­ka.

Ni­niej­sza stro­na ko­rzy­sta z róż­ny­ch ro­dza­jów pli­ków co­okie. Nie­któ­re pli­ki co­okie umiesz­cza­ne są przez usłu­gi stron trze­ci­ch, któ­re po­ja­wia­ją się na na­szy­ch stro­na­ch.

W do­wol­nej chwi­li mo­że­sz wy­co­fać swo­ją zgo­dę w De­kla­ra­cji dot. pli­ków co­okie na na­szej wi­try­nie.

Do­wie­dz się wię­cej na te­mat te­go, kim je­ste­śmy, jak moż­na się z na­mi skon­tak­to­wać i w ja­ki spo­sób prze­twa­rza­my da­ne oso­bo­we w ra­ma­ch Po­li­ty­ki pry­wat­no­ści.

Pro­si­my o po­da­nie iden­ty­fi­ka­to­ra Pa­na(Pa­ni) zgo­dy i da­ty kon­tak­tu z na­mi w spra­wie Pa­na(Pa­ni) zgo­dy

Two­ja zgo­da do­ty­czy na­stę­pu­ją­cy­ch do­men: thgeyer.com, thgeyer-ingredients.com, labsolute-chemsolute.de, promotion.thgeyer.de, gasodor-s-free.com, shop.thgeyer-lab.com, labsolute-chemsolute.com, foodsolute.com, thgeyer-lab.com

Lin­ki do in­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch

Na­sza obec­no­ść on­li­ne za­wie­ra lin­ki do in­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ni­niej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch nie ma za­sto­so­wa­nia w przy­pad­ku in­ne­go ofe­ren­ta. Nie ma­my wpły­wu na prze­strze­ga­nie po­sta­no­wień dot. ochro­ny da­ny­ch przez ich ad­mi­ni­stra­to­rów.

Sys­tem ana­li­tycz­ny

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ko­rzy­sta z sys­te­mu Ma­to­mo, któ­ry je­st tak zwa­ną plat­for­mą ana­li­tycz­ną dla stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ma­to­mo ko­rzy­sta z tzw. pli­ków co­okie, ma­ły­ch pli­ków tek­sto­wy­ch za­pi­sy­wa­ny­ch na Pań­stwa kom­pu­te­rze i umoż­li­wia­ją­cy­ch ana­li­zę Pań­stwa od­wie­dzin na stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Wy­ge­ne­ro­wa­ne w tym ce­lu za po­mo­cą pli­ku co­okie in­for­ma­cje o użyt­kow­ni­ku (włącz­nie ze skró­tem ad­re­su IP) prze­sy­ła­ne są do na­sze­go ser­we­ra i za­pi­sy­wa­ne w ce­lu ana­li­zy użyt­ko­wa­nia, co słu­ży nam do opty­ma­li­zo­wa­nia stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ad­res IP użyt­kow­ni­ka je­st ano­ni­mo­wy w cza­sie te­go pro­ce­su i użyt­kow­nik tak­że po­zo­sta­je dla nas ano­ni­mo­wy. In­for­ma­cje wy­ge­ne­ro­wa­ne za po­mo­cą pli­ku co­okie do­ty­czą­ce za­kre­su ko­rzy­sta­nia z ni­niej­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej nie są prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom trze­cim.

Ko­rzy­sta­nie z pli­ków co­okie mo­gą Pań­stwo wy­łą­czyć, wy­bie­ra­jąc od­po­wied­nie usta­wie­nia pod­czas pierw­szy­ch od­wie­dzin na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, jed­nak mo­że się zda­rzyć, że w ta­kim przy­pad­ku nie bę­dzie moż­li­we ko­rzy­sta­nie z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści ni­niej­szej stro­ny.

Śle­dze­nie kon­wer­sji Go­ogle Ads

Nasza witryna korzysta ze śledzenia przez Google. Jeśli użytkownik dotarł do naszej witryny za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Ads umieści plik cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie do śledzenia kliknięć jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk klikalności dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie kliknięć. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia ścieżki konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może odrzucić ustawienie wymaganego do tego pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie z domeny "googleleadservices.com" były blokowane.

Należy pamiętać, że użytkownik nie może usunąć plików cookie opt-out, dopóki nie chce, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Funk­cja re­je­stra­cji

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wo­ść za­re­je­stro­wa­nia się. Po­bie­ra­ne w trak­cie re­je­stra­cji da­ne, imię, na­zwi­sko, ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej i ha­sło po­bie­ra­ne są i prze­cho­wy­wa­ne przez nas je­dy­nie w za­kre­sie prze­twa­rza­nia na­szej ofer­ty. W trak­cie Pań­stwa re­je­stra­cji na na­szej stro­nie za­pi­su­je­my i prze­cho­wu­je­my tak­że Pań­stwa ad­res IP oraz da­tę i go­dzi­nę re­je­stra­cji. Ta­kie in­for­ma­cje wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ra­ma­ch pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na wy­pa­dek nad­uży­cia Pań­stwa da­ny­ch i za­re­je­stro­wa­nia się bez Pań­stwa wie­dzy na na­szej stro­nie przez oso­bę trze­cią. In­for­ma­cje nie zo­sta­ną ujaw­nio­ne oso­bom trze­cim. Uzy­ska­ne w ten spo­sób da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re praw­do­po­dob­nie po­bra­ne zo­sta­ną przez in­ne ele­men­ty skła­do­we na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Biu­le­tyn in­for­ma­cyj­ny

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wo­ść sub­skryp­cji na­sze­go New­slet­te­ra. Za po­śred­nic­twem New­slet­te­ra in­for­mu­je­my re­gu­lar­nie o na­szy­ch ofer­ta­ch.

Aby otrzy­my­wać na­sz New­slet­ter, po­trzeb­ny je­st Pań­stwa ak­tu­al­ny ad­res e-ma­il. Otrzy­ma­ny od Pań­stwa ad­res e-ma­il zo­sta­nie spraw­dzo­ny w ce­lu upew­nie­nia się, że są Pań­stwo rze­czy­wi­stym je­go wła­ści­cie­lem bą­dź oso­bą, któ­ra je­st upraw­nio­na do otrzy­my­wa­nia New­slet­te­ra. W trak­cie Pań­stwa zgło­sze­nia do otrzy­my­wa­nia New­slet­te­ra za­pi­su­je­my i prze­cho­wu­je­my tak­że Pań­stwa ad­res IP oraz da­tę i go­dzi­nę zgło­sze­nia. Ta­kie in­for­ma­cje wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ra­ma­ch pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na wy­pa­dek uży­cia Pań­stwa ad­re­su e-ma­il i abo­no­wa­nia bez Pań­stwa wie­dzy New­slet­te­ra przez oso­bę trze­cią. Do­dat­ko­we da­ne nie bę­dą przez nas gro­ma­dzo­ne. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób da­ne bę­dą wy­ko­rzy­sty­wa­ne je­dy­nie w od­nie­sie­niu do na­sze­go New­slet­te­ra.

Do two­rze­nia na­sze­go New­slet­te­ra ko­rzy­sta­my z usłu­go­daw­cy „In­xma­il GmbH” z Fre­ibur­ga. Da­ne za­pi­sa­ne pod­czas re­je­stra­cji są prze­ka­zy­wa­ne do „In­xma­il GmbH” i prze­cho­wy­wa­ne przez „In­xma­il GmbH”. Wpro­wa­dzo­ne da­ne nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne in­nym oso­bom trze­cim. Po re­je­stra­cji otrzy­ma­ją Pań­stwo wia­do­mo­ść e-ma­il od In­xma­il w ce­lu po­twier­dze­nia re­je­stra­cji.

In­for­ma­cje na te­mat ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch przez fir­mę In­xma­il moż­na zna­leźć pod na­stę­pu­ją­cym lin­kiem: www.inxmail.com/data-conditions

Uzy­ska­ne da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re ewen­tu­al­nie zo­sta­ną po­bra­ne za po­śred­nic­twem in­ny­ch ele­men­tów skła­do­wy­ch na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. W każ­dej chwi­li mo­gą Pań­stwo zre­zy­gno­wać ze sub­skryp­cji te­go New­slet­te­ra. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce re­zy­gna­cji znaj­dą Pań­stwo w wia­do­mo­ści po­twier­dza­ją­cej, jak też w każ­dym New­slet­te­rze.

Moż­li­wo­ść kon­tak­tu

Na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej ofe­ru­je­my użyt­kow­ni­kom moż­li­wo­ść kon­tak­tu z na­mi za po­śred­nic­twem wia­do­mo­ści e-ma­il i/lub po­przez for­mu­la­rz kon­tak­to­wy. W tym przy­pad­ku in­for­ma­cje prze­ka­za­ne przez użyt­kow­ni­ka zo­sta­ną za­pi­sa­ne w ce­lu na­wią­za­nia z nim kon­tak­tu. In­for­ma­cje te nie zo­sta­ną prze­ka­za­ne stro­nom trze­cim. Uzy­ska­ne w ten spo­sób da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re ewen­tu­al­nie zo­sta­ną po­bra­ne za po­śred­nic­twem in­ny­ch ele­men­tów skła­do­wy­ch na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej.

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce zdjęć

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce ochro­ny da­ny­ch w za­kre­sie zdjęć zgod­nie z art. 13 Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­ny­ch UE (RO­DO)

1. JED­NOST­KA OD­PO­WIE­DZIAL­NA

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Do­rnier­str. 4 - 6
71272 Ren­nin­gen
Niem­cy
www.thgey­er.com

Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG
Im Wesertal 11
37671 Höxter
Deutschland
www.thgey­er.com

2. IN­SPEK­TOR OCHRO­NY DA­NY­CH

Pan Mat­thias Kro­he

da­ten­schutz@thgey­er.de

3. CEL

Pro­duk­cja zdjêæ z wydarzeñ oraz pu­bli­ka­cja zdjêæ na stro­nie in­ter­ne­to­wej i w me­dia­ch społecznoœciowych, a także e w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch (ka­ta­lo­gi, bro­szu­ry) do ce­lów pu­blic re­la­tions i pre­zen­ta­cji działalnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG.

4. POD­STA­WA PRAW­NA

Uza­sad­nio­ny in­te­res w ro­zu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f RO­DO oraz § 22, 23, 24 KUG i § 14, 28 fe­de­ral­nej usta­wy o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch (BDSG): pu­blic re­la­tions i pre­zen­ta­cja działalnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG. Ist­nie­je pra­wo do wy­rażenia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­ny­ch. Sprze­ciw można wyraziæ, wysyłając wiadomoœæ e-ma­il na ad­res: datenschutz@thgeyer.de (przy czym możli­we je­st wy­rażenie sprze­ci­wu w in­ny spo­sób). Można jed­nak założyæ, że in­te­res fir­my Th. Geyer GmbH & Co. KG w za­kre­sie pro­duk­cji i wy­ko­rzy­sta­nia zdjêæ nie na­ru­sza praw i wolnoœci osób fi­zycz­ny­ch, zwłasz­cza w mo­men­cie, gdy we­szły one do prze­strze­ni pu­blicz­nej w przy­pad­ku po­in­for­mo­wa­nia da­nej oso­by z wy­prze­dze­niem o wy­pro­du­ko­wa­niu i wy­ko­rzy­sta­niu zdjêæ, zaœ przy ich pro­duk­cji i pu­bli­ka­cji dołożono wszel­ki­ch starañ, aby żad­ne praw­nie uza­sad­nio­ne in­te­re­sy przed­sta­wio­ny­ch na ni­ch osób nie zo­stały na­ru­szo­ne. Jeżeli z ważny­ch po­wo­dów zasługujący­ch na uwagê na­ru­szo­ne zo­stały pra­wa i wolnoœci przed­sta­wio­ny­ch na zdjêciach osób, po­dej­mie­my od­po­wied­nie działania, aby powstrzymaæ je od dal­sze­go prze­twa­rza­nia. Nie je­st możli­wa ano­ni­mi­za­cja da­ny­ch już upu­blicz­nio­ny­ch w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch. Usuniêcie da­ny­ch ze stro­ny in­ter­ne­to­wej lub me­diów społecznoœciowych od­by­wa siê w ra­ma­ch możliwoœci tech­nicz­ny­ch.

5. OKRES PRZE­CHO­WY­WA­NIA DA­NY­CH

Da­ne zo­staną usuniête po piêciu la­ta­ch od da­ty pro­duk­cji.

6. KA­TE­GO­RIE OD­BIOR­CÓW DA­NY­CH

Pra­cow­ni­cy fir­my Th. Geyer GmbH & Co. KG, któ­rzy mu­szą ko­niecz­nie otrzymaæ da­ne w związku z re­ali­za­cją działania (np. EDP, in­ne jed­nost­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne, mar­ke­ting).
Wy­ko­naw­cy i prze­twór­cy (np. fo­to­gra­fo­wie wydarzeñ, społecznoœæ itd.) zaj­mujący siê prze­twa­rza­niem zdjêæ (pro­duk­cją i pu­bli­ko­wa­niem).
Do­rad­cy po­dat­ko­wi, or­ga­ny (urząd skar­bo­wy, in­ne or­ga­ny), a także przed­sta­wi­cie­le praw­ni (specjaliœci ds. eg­ze­kwo­wa­niu praw lub do­cho­dze­nia roszczeñ bądy w kontekœcie postêpowania urzêdowego).
Spon­so­rzy/part­ne­rzy.

Da­ne są udostêpniane do pu­blicz­nej wiadomoœci w In­ter­ne­cie i pu­bli­ko­wa­ne w me­dia­ch spo³ecznoœciowych. Da­ne pu­bli­ko­wa­ne są w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch i roz­po­wszech­nia­ne w ogra­ni­czo­nym za­kre­sie. Da­ne nie zo­staną prze­ka­za­ne od­bior­com, któ­rzy mo­gli­by je wykorzystaæ do własny­ch ce­lów. W przy­pad­ku ka­nałów me­diów społecznoœciowych może siê zdarzyæ, że od­po­wied­nie ser­wi­sy społecznoœciowe bêdą miały pra­wo do wy­ko­rzy­sty­wa­nia opu­bli­ko­wa­ny­ch da­ny­ch. Nie prze­wi­du­je siê prze­ka­zy­wa­nia da­ny­ch do od­bior­ców w pañstwach trze­ci­ch (po­za UE) lub do or­ga­ni­za­cji miêdzynarodowych. Au­to­ma­tycz­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji (pro­fi­lo­wa­nie) nie je­st wy­ko­rzy­sty­wa­ne.

Stan z dnia: 20.02.2023 r.