Oświad­cze­nia o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch

Cie­szy­my się z po­wo­du Pań­stwa za­in­te­re­so­wa­nia na­szą obec­no­ścią on­li­ne i na­szą fir­mą. Ochro­na Pań­stwa da­ny­ch oso­bo­wy­ch i ich prze­twa­rza­nie, w związ­ku z od­wie­dze­niem przez Pań­stwa na­szej stro­ny do­mo­wej, je­st dla nas prio­ry­te­tem. Pań­stwa da­ne oso­bo­we bę­dą chro­nio­ne w ra­ma­ch prze­pi­sów praw­ny­ch za­war­ty­ch w Roz­po­rzą­dze­niu o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch (GDPR, RO­DO), usta­wy o te­le­me­dia­ch (TMG) i in­ny­ch po­sta­no­wień w spra­wie ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

W dal­szej czę­ści znaj­dą Pań­stwo in­for­ma­cje na te­mat da­ny­ch, któ­re zo­sta­ną za­re­je­stro­wa­ne pod­czas od­wie­dze­nia na­szej stro­ny do­mo­wej i spo­so­bu ich wy­ko­rzy­sta­nia.
Chce­my zwró­cić Pań­stwa uwa­gę, że prze­ka­zy­wa­nie da­ny­ch za po­śred­nic­twem In­ter­ne­tu (np. ko­mu­ni­ka­cja przy uży­ciu pocz­ty elek­tro­nicz­nej) mo­że ujaw­nić lu­ki w za­bez­pie­cze­nia­ch. Nie je­st nie­ste­ty moż­li­we za­pew­nie­nie peł­nej ochro­ny przed do­stę­pem stron trze­ci­ch.

Jed­nost­ka od­po­wie­dzial­na

Jed­nost­ką od­po­wie­dzial­ną, w ro­zu­mie­niu usta­wy o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch, je­st Th. Geyer GmbH & KG oraz Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG. Je­że­li ma­ją Pań­stwo py­ta­nia od­no­śnie ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch, bą­dź chce­cie Pań­stwo do­cho­dzić praw lub rosz­czeń od­no­śnie da­ny­ch oso­bo­wy­ch, pro­si­my zwró­cić się za po­śred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej do na­sze­go przed­sta­wi­cie­la ds. ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch — Mat­thia­sa Kro­he, pod ad­re­sem da­ten­schutz­@th­gey­er­.de

Prze­twa­rza­nie da­ny­ch

Ni­niej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch za­wie­ra in­for­ma­cje na te­mat prze­twa­rza­nia da­ny­ch na na­szy­ch stro­na­ch in­ter­ne­to­wy­ch i zwią­za­ny­ch z tym pro­ce­sów cy­fro­wy­ch.

Przed­mio­tem ochro­ny da­ny­ch są da­ne oso­bo­we. Zgod­nie z art. 4 ust. 1 RO­DO, na­le­żą do ni­ch wszyst­kie in­for­ma­cje, któ­re do­ty­czą zi­den­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do zi­den­ty­fi­ko­wa­nia oso­by. Są to np. ta­kie da­ne jak imię i na­zwi­sko, ad­res pocz­to­wy, ad­res e-ma­il lub nu­mer te­le­fo­nu, ewen­tu­al­nie tak­że da­ne do­ty­czą­ce ko­rzy­sta­nia ta­kie jak ad­res IP użyt­kow­ni­ka. Każ­dy do­stęp do na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej i każ­de po­bra­nie pli­ków znaj­du­ją­cy­ch się na tej stro­nie je­st za­pi­sy­wa­ne w pli­ka­ch dzien­ni­ka ser­we­rów. Prze­cho­wy­wa­nie słu­ży we­wnętrz­nym ce­lom zwią­za­nym z sys­te­mem i ce­lom sta­ty­stycz­nym. Za­pi­sy­wa­ne są:

  • na­zwa po­bie­ra­ne­go pli­ku
  • da­ta i go­dzi­na po­bra­nia
  • po­bra­na ilo­ść da­ny­ch
  • ko­mu­ni­kat o uda­nym po­bra­niu
  • typ prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej
  • do­me­na, z któ­rej wy­sła­no za­py­ta­nie
  • uży­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny
  • uży­wa­ny ad­res IP
  • sło­wa klu­czo­we


Bar­dziej szcze­gó­ło­we da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne tyl­ko w przy­pad­ku udzie­le­nia przez użyt­kow­ni­ka na to zgo­dy, np. w ra­ma­ch zło­że­nia za­py­ta­nia. Brak ta­kiej zgo­dy ozna­cza, że da­ne użyt­kow­ni­ka nie są udo­stęp­nia­ne stro­nom trze­cim.

Je­śli w ra­ma­ch na­szy­ch ofert cy­fro­wy­ch ist­nie­je moż­li­wo­ść opcjo­nal­ne­go wpro­wa­dze­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch, użyt­kow­nik po­wi­nien sam za­de­cy­do­wać, któ­re da­ne chce nam udo­stęp­nić. Po­la ozna­czo­ne ja­ko obo­wiąz­ko­we są wy­ma­ga­ne do prze­two­rze­nia za­py­ta­nia lub za­mó­wie­nia użyt­kow­ni­ka. Wszel­kie do­dat­ko­we da­ne są po­da­wa­ne do­bro­wol­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­ne do opty­ma­li­za­cji na­szej ofer­ty usług oraz ewen­tu­al­nie do ce­lów sta­ty­stycz­ny­ch.

Zgo­da na wy­ko­rzy­sta­nie da­ny­ch do or­ga­ni­za­cji ak­cji/even­tów

Wraz z re­je­stra­cją w ak­cji/even­cie or­ga­ni­zo­wa­nym przez Th. Geyer GmbH & Co. KG lub przez Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG użyt­kow­nik wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­ny­ch oso­bo­wy­ch w ce­lu prze­pro­wa­dze­nia ak­cji/even­tu.

Prze­twa­rza­my da­ne użyt­kow­ni­ka zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RO­DO na pod­sta­wie zgo­dy udzie­lo­nej przez użyt­kow­ni­ka. Re­je­stru­jąc się, użyt­kow­nik wy­raź­nie udzie­la zgo­dy na to, aby spół­ka Th. Geyer GmbH & Co. KG odpowiednio Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG ja­ko or­ga­ni­za­tor oraz fir­my wy­sta­wia­ją­ce mo­gły wy­ko­rzy­sty­wać da­ne w ra­ma­ch ak­cji/even­tu. Spół­ka Th. Geyer GmbH & Co. KG odpowiednio Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG za­pew­nia przy tym ochro­nę praw uczest­ni­ka.

Zgo­da ta mo­że zo­stać w każ­dej chwi­li od­wo­ła­na ze skut­kiem na przy­szło­ść.

Pra­wo do­stę­pu, spro­sto­wa­nia i usu­nię­cia da­ny­ch

Na wnio­sek użyt­kow­ni­ka prze­ka­że­my mu bez­płat­nie in­for­ma­cje o za­pi­sa­ny­ch u nas da­ny­ch oso­bo­wy­ch, ich po­cho­dze­niu, od­bior­cy i ce­lu prze­twa­rza­nia da­ny­ch, jak rów­nież ma on pra­wo do ich ko­rek­ty, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia lub usu­nię­cia. Usu­nię­cie da­ny­ch mo­że być ogra­ni­czo­ne praw­ny­mi okre­sa­mi ich prze­cho­wy­wa­nia.

Udzie­le­nie zgo­dy i pra­wo od­stą­pie­nia

W przy­pad­ku udzie­le­nia zgo­dy na ko­rzy­sta­nie z da­ny­ch, w każ­dej chwi­li mo­że­cie Pań­stwo od te­go od­stą­pić. Aby to uczy­nić wy­star­czy nas o tym po­in­for­mo­wać.

Pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu

W każ­dej chwi­li ma­ją Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu od­no­śnie do­pusz­czal­ne­go prze­twa­rza­nia Pań­stwa da­ny­ch z po­wo­du sy­tu­acji oso­bi­stej. W ce­lu wnie­sie­nia sprze­ci­wu do Or­ga­nu nad­zor­cze­go wy­star­czy nas o tym po­in­for­mo­wać, uza­sad­nia­jąc Pań­stwa sprze­ciw.

Pra­wo do wnie­sie­nia za­ża­le­nia

Ma­ją Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia za­ża­le­nia do or­ga­nu nad­zor­cze­go, je­że­li są Pań­stwo zda­nia, że prze­twa­rza­nie Pań­stwa da­ny­ch oso­bo­wy­ch je­st nie­zgod­ne z ogól­nym roz­po­rzą­dze­niem o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch.

In­for­ma­cja do­ty­czą­ca prze­sy­ła­nia da­ny­ch do USA

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa je­st zin­te­gro­wa­na m.in. z na­rzę­dzia­mi pod­mio­tów z sie­dzi­bą w USA. Gdy na­rzę­dzia te są ak­tyw­ne, Pań­stwa da­ne oso­bo­we mo­gą zo­stać prze­sła­ne na ame­ry­kań­skie ser­we­ry od­po­wied­ni­ch pod­mio­tów. Pra­gnie­my zwró­cić uwa­gę, że USA nie je­st bez­piecz­nym kra­jem trze­cim w ro­zu­mie­niu unij­ne­go pra­wa o ochro­nie da­ny­ch. Fir­my ame­ry­kań­skie są zo­bo­wią­za­ne do prze­ka­zy­wa­nia da­ny­ch oso­bo­wy­ch or­ga­nom bez­pie­czeń­stwa bez moż­li­wo­ści pod­ję­cia kro­ków praw­ny­ch, aby te­mu za­po­biec przez oso­bę, któ­rej da­ne do­ty­czą. Nie moż­na za­tem wy­klu­czyć, że wła­dze ame­ry­kań­skie (np. służ­by wy­wia­dow­cze) prze­twa­rza­ją, oce­nia­ją i trwa­le prze­cho­wu­ją Pań­stwa da­ne na ser­we­ra­ch w USA w ce­la­ch in­wi­gi­la­cyj­ny­ch. Nie ma­my wpły­wu na ta­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem da­ny­ch.

Cia­stecz­ka

Ni­niej­sza stro­na ko­rzy­sta z pli­ków co­okie. Wy­ko­rzy­stu­je­my pli­ki co­okie do sper­so­na­li­zo­wa­nia tre­ści i re­klam, aby ofe­ro­wać funk­cje spo­łecz­no­ścio­we i ana­li­zo­wać ru­ch w na­szej wi­try­nie. In­for­ma­cje o tym, jak ko­rzy­sta­sz z na­szej wi­try­ny, udo­stęp­nia­my part­ne­rom spo­łecz­no­ścio­wym, re­kla­mo­wym i ana­li­tycz­nym. Part­ne­rzy mo­gą po­łą­czyć te in­for­ma­cje z in­ny­mi da­ny­mi otrzy­ma­ny­mi od Cie­bie lub uzy­ska­ny­mi pod­czas ko­rzy­sta­nia z ich usług.

Pli­ki co­okie (cia­stecz­ka) to ma­łe pli­ki tek­sto­we, któ­re mo­gą być sto­so­wa­ne przez stro­ny in­ter­ne­to­we, aby użyt­kow­ni­cy mo­gli ko­rzy­stać ze stron w bar­dziej spraw­ny spo­sób.

Pra­wo sta­no­wi, że mo­że­my prze­cho­wy­wać pli­ki co­okie na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, je­śli je­st to nie­zbęd­ne do funk­cjo­no­wa­nia ni­niej­szej stro­ny. Do wszyst­ki­ch in­ny­ch ro­dza­jów pli­ków co­okie po­trze­bu­je­my ze­zwo­le­nia użyt­kow­ni­ka.

Ni­niej­sza stro­na ko­rzy­sta z róż­ny­ch ro­dza­jów pli­ków co­okie. Nie­któ­re pli­ki co­okie umiesz­cza­ne są przez usłu­gi stron trze­ci­ch, któ­re po­ja­wia­ją się na na­szy­ch stro­na­ch.

W do­wol­nej chwi­li mo­że­sz wy­co­fać swo­ją zgo­dę w De­kla­ra­cji dot. pli­ków co­okie na na­szej wi­try­nie.

Do­wie­dz się wię­cej na te­mat te­go, kim je­ste­śmy, jak moż­na się z na­mi skon­tak­to­wać i w ja­ki spo­sób prze­twa­rza­my da­ne oso­bo­we w ra­ma­ch Po­li­ty­ki pry­wat­no­ści.

Pro­si­my o po­da­nie iden­ty­fi­ka­to­ra Pa­na(Pa­ni) zgo­dy i da­ty kon­tak­tu z na­mi w spra­wie Pa­na(Pa­ni) zgo­dy

Two­ja zgo­da do­ty­czy na­stę­pu­ją­cy­ch do­men: thgeyer.com, thgeyer-ingredients.com, labsolute-chemsolute.de, promotion.thgeyer.de, gasodor-s-free.com, shop.thgeyer-lab.com, labsolute-chemsolute.com, foodsolute.com, thgeyer-lab.com

Lin­ki do in­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch

Na­sza obec­no­ść on­li­ne za­wie­ra lin­ki do in­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ni­niej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch nie ma za­sto­so­wa­nia w przy­pad­ku in­ne­go ofe­ren­ta. Nie ma­my wpły­wu na prze­strze­ga­nie po­sta­no­wień dot. ochro­ny da­ny­ch przez ich ad­mi­ni­stra­to­rów.

Sys­tem ana­li­tycz­ny

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ko­rzy­sta z sys­te­mu Ma­to­mo, któ­ry je­st tak zwa­ną plat­for­mą ana­li­tycz­ną dla stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ma­to­mo ko­rzy­sta z tzw. pli­ków co­okie, ma­ły­ch pli­ków tek­sto­wy­ch za­pi­sy­wa­ny­ch na Pań­stwa kom­pu­te­rze i umoż­li­wia­ją­cy­ch ana­li­zę Pań­stwa od­wie­dzin na stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Wy­ge­ne­ro­wa­ne w tym ce­lu za po­mo­cą pli­ku co­okie in­for­ma­cje o użyt­kow­ni­ku (włącz­nie ze skró­tem ad­re­su IP) prze­sy­ła­ne są do na­sze­go ser­we­ra i za­pi­sy­wa­ne w ce­lu ana­li­zy użyt­ko­wa­nia, co słu­ży nam do opty­ma­li­zo­wa­nia stron in­ter­ne­to­wy­ch. Ad­res IP użyt­kow­ni­ka je­st ano­ni­mo­wy w cza­sie te­go pro­ce­su i użyt­kow­nik tak­że po­zo­sta­je dla nas ano­ni­mo­wy. In­for­ma­cje wy­ge­ne­ro­wa­ne za po­mo­cą pli­ku co­okie do­ty­czą­ce za­kre­su ko­rzy­sta­nia z ni­niej­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej nie są prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom trze­cim.

Ko­rzy­sta­nie z pli­ków co­okie mo­gą Pań­stwo wy­łą­czyć, wy­bie­ra­jąc od­po­wied­nie usta­wie­nia pod­czas pierw­szy­ch od­wie­dzin na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej, jed­nak mo­że się zda­rzyć, że w ta­kim przy­pad­ku nie bę­dzie moż­li­we ko­rzy­sta­nie z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści ni­niej­szej stro­ny.

Śle­dze­nie kon­wer­sji Go­ogle Ads

Ko­rzy­sta­my ze śle­dze­nia kon­wer­sji Go­ogle Ad­s do mie­rze­nia suk­ce­su na­szy­ch dzia­łań re­kla­mo­wy­ch. Po osią­gnię­ciu okre­ślo­ny­ch ce­lów na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej („Kon­wer­sje”), ta­ki­ch jak re­ali­za­cja za­mó­wie­nia lub za­pi­sa­nie się do otrzy­my­wa­nia na­sze­go New­slet­te­ra, te osią­gnię­te ce­le są re­je­stro­wa­ne przez Go­ogle. Go­ogle mo­że użyć te­go do ob­li­cze­nia osią­gnię­ty­ch ce­lów. Po­nad­to, na pod­sta­wie wcze­śniej usta­wio­ny­ch pli­ków co­okie, Go­ogle spraw­dzi, któ­re re­kla­my zo­sta­ły wcze­śniej klik­nię­te i tym sa­mym by­ły de­cy­du­ją­ce dla osią­gnię­cia ce­lu. Go­ogle prze­twa­rza te in­for­ma­cje na ser­we­ra­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch, ale nie łą­czy ich z żad­ny­mi da­ny­mi oso­bo­wy­mi prze­cho­wy­wa­ny­mi na kon­cie Go­ogle użyt­kow­ni­ka.

Funk­cja re­je­stra­cji

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wo­ść za­re­je­stro­wa­nia się. Po­bie­ra­ne w trak­cie re­je­stra­cji da­ne, imię, na­zwi­sko, ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej i ha­sło po­bie­ra­ne są i prze­cho­wy­wa­ne przez nas je­dy­nie w za­kre­sie prze­twa­rza­nia na­szej ofer­ty. W trak­cie Pań­stwa re­je­stra­cji na na­szej stro­nie za­pi­su­je­my i prze­cho­wu­je­my tak­że Pań­stwa ad­res IP oraz da­tę i go­dzi­nę re­je­stra­cji. Ta­kie in­for­ma­cje wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ra­ma­ch pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na wy­pa­dek nad­uży­cia Pań­stwa da­ny­ch i za­re­je­stro­wa­nia się bez Pań­stwa wie­dzy na na­szej stro­nie przez oso­bę trze­cią. In­for­ma­cje nie zo­sta­ną ujaw­nio­ne oso­bom trze­cim. Uzy­ska­ne w ten spo­sób da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re praw­do­po­dob­nie po­bra­ne zo­sta­ną przez in­ne ele­men­ty skła­do­we na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Biu­le­tyn in­for­ma­cyj­ny

Na­sza stro­na in­ter­ne­to­wa ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wo­ść sub­skryp­cji na­sze­go New­slet­te­ra. Za po­śred­nic­twem New­slet­te­ra in­for­mu­je­my re­gu­lar­nie o na­szy­ch ofer­ta­ch.

Aby otrzy­my­wać na­sz New­slet­ter, po­trzeb­ny je­st Pań­stwa ak­tu­al­ny ad­res e-ma­il. Otrzy­ma­ny od Pań­stwa ad­res e-ma­il zo­sta­nie spraw­dzo­ny w ce­lu upew­nie­nia się, że są Pań­stwo rze­czy­wi­stym je­go wła­ści­cie­lem bą­dź oso­bą, któ­ra je­st upraw­nio­na do otrzy­my­wa­nia New­slet­te­ra. W trak­cie Pań­stwa zgło­sze­nia do otrzy­my­wa­nia New­slet­te­ra za­pi­su­je­my i prze­cho­wu­je­my tak­że Pań­stwa ad­res IP oraz da­tę i go­dzi­nę zgło­sze­nia. Ta­kie in­for­ma­cje wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ra­ma­ch pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na wy­pa­dek uży­cia Pań­stwa ad­re­su e-ma­il i abo­no­wa­nia bez Pań­stwa wie­dzy New­slet­te­ra przez oso­bę trze­cią. Do­dat­ko­we da­ne nie bę­dą przez nas gro­ma­dzo­ne. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób da­ne bę­dą wy­ko­rzy­sty­wa­ne je­dy­nie w od­nie­sie­niu do na­sze­go New­slet­te­ra.

Do two­rze­nia na­sze­go New­slet­te­ra ko­rzy­sta­my z usłu­go­daw­cy „In­xma­il GmbH” z Fre­ibur­ga. Da­ne za­pi­sa­ne pod­czas re­je­stra­cji są prze­ka­zy­wa­ne do „In­xma­il GmbH” i prze­cho­wy­wa­ne przez „In­xma­il GmbH”. Wpro­wa­dzo­ne da­ne nie bę­dą prze­ka­zy­wa­ne in­nym oso­bom trze­cim. Po re­je­stra­cji otrzy­ma­ją Pań­stwo wia­do­mo­ść e-ma­il od In­xma­il w ce­lu po­twier­dze­nia re­je­stra­cji.

In­for­ma­cje na te­mat ochro­ny da­ny­ch oso­bo­wy­ch przez fir­mę In­xma­il moż­na zna­leźć pod na­stę­pu­ją­cym lin­kiem: www.inxmail.com/data-conditions

Uzy­ska­ne da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re ewen­tu­al­nie zo­sta­ną po­bra­ne za po­śred­nic­twem in­ny­ch ele­men­tów skła­do­wy­ch na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. W każ­dej chwi­li mo­gą Pań­stwo zre­zy­gno­wać ze sub­skryp­cji te­go New­slet­te­ra. Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce re­zy­gna­cji znaj­dą Pań­stwo w wia­do­mo­ści po­twier­dza­ją­cej, jak też w każ­dym New­slet­te­rze.

Moż­li­wo­ść kon­tak­tu

Na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej ofe­ru­je­my użyt­kow­ni­kom moż­li­wo­ść kon­tak­tu z na­mi za po­śred­nic­twem wia­do­mo­ści e-ma­il i/lub po­przez for­mu­la­rz kon­tak­to­wy. W tym przy­pad­ku in­for­ma­cje prze­ka­za­ne przez użyt­kow­ni­ka zo­sta­ną za­pi­sa­ne w ce­lu na­wią­za­nia z nim kon­tak­tu. In­for­ma­cje te nie zo­sta­ną prze­ka­za­ne stro­nom trze­cim. Uzy­ska­ne w ten spo­sób da­ne nie bę­dą po­rów­ny­wa­ne z da­ny­mi, któ­re ewen­tu­al­nie zo­sta­ną po­bra­ne za po­śred­nic­twem in­ny­ch ele­men­tów skła­do­wy­ch na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej.

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce zdjęć

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce ochro­ny da­ny­ch w za­kre­sie zdjęć zgod­nie z art. 13 Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­ny­ch UE (RO­DO)

1. JED­NOST­KA OD­PO­WIE­DZIAL­NA

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Do­rnier­str. 4 - 6
71272 Ren­nin­gen
Niem­cy
www.thgey­er.com

Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG
Im Wesertal 11
37671 Höxter
Deutschland
www.thgey­er.com

2. IN­SPEK­TOR OCHRO­NY DA­NY­CH

Pan Mat­thias Kro­he

da­ten­schutz@thgey­er.de

3. CEL

Pro­duk­cja zdjêæ z wydarzeñ oraz pu­bli­ka­cja zdjêæ na stro­nie in­ter­ne­to­wej i w me­dia­ch społecznoœciowych, a także e w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch (ka­ta­lo­gi, bro­szu­ry) do ce­lów pu­blic re­la­tions i pre­zen­ta­cji działalnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG.

4. POD­STA­WA PRAW­NA

Uza­sad­nio­ny in­te­res w ro­zu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f RO­DO oraz § 22, 23, 24 KUG i § 14, 28 fe­de­ral­nej usta­wy o ochro­nie da­ny­ch oso­bo­wy­ch (BDSG): pu­blic re­la­tions i pre­zen­ta­cja działalnoœci Th. Geyer GmbH & Co. KG. Ist­nie­je pra­wo do wy­rażenia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­ny­ch. Sprze­ciw można wyraziæ, wysyłając wiadomoœæ e-ma­il na ad­res: datenschutz@thgeyer.de (przy czym możli­we je­st wy­rażenie sprze­ci­wu w in­ny spo­sób). Można jed­nak założyæ, że in­te­res fir­my Th. Geyer GmbH & Co. KG w za­kre­sie pro­duk­cji i wy­ko­rzy­sta­nia zdjêæ nie na­ru­sza praw i wolnoœci osób fi­zycz­ny­ch, zwłasz­cza w mo­men­cie, gdy we­szły one do prze­strze­ni pu­blicz­nej w przy­pad­ku po­in­for­mo­wa­nia da­nej oso­by z wy­prze­dze­niem o wy­pro­du­ko­wa­niu i wy­ko­rzy­sta­niu zdjêæ, zaœ przy ich pro­duk­cji i pu­bli­ka­cji dołożono wszel­ki­ch starañ, aby żad­ne praw­nie uza­sad­nio­ne in­te­re­sy przed­sta­wio­ny­ch na ni­ch osób nie zo­stały na­ru­szo­ne. Jeżeli z ważny­ch po­wo­dów zasługujący­ch na uwagê na­ru­szo­ne zo­stały pra­wa i wolnoœci przed­sta­wio­ny­ch na zdjêciach osób, po­dej­mie­my od­po­wied­nie działania, aby powstrzymaæ je od dal­sze­go prze­twa­rza­nia. Nie je­st możli­wa ano­ni­mi­za­cja da­ny­ch już upu­blicz­nio­ny­ch w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch. Usuniêcie da­ny­ch ze stro­ny in­ter­ne­to­wej lub me­diów społecznoœciowych od­by­wa siê w ra­ma­ch możliwoœci tech­nicz­ny­ch.

5. OKRES PRZE­CHO­WY­WA­NIA DA­NY­CH

Da­ne zo­staną usuniête po piêciu la­ta­ch od da­ty pro­duk­cji.

6. KA­TE­GO­RIE OD­BIOR­CÓW DA­NY­CH

Pra­cow­ni­cy fir­my Th. Geyer GmbH & Co. KG, któ­rzy mu­szą ko­niecz­nie otrzymaæ da­ne w związku z re­ali­za­cją działania (np. EDP, in­ne jed­nost­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne, mar­ke­ting).
Wy­ko­naw­cy i prze­twór­cy (np. fo­to­gra­fo­wie wydarzeñ, społecznoœæ itd.) zaj­mujący siê prze­twa­rza­niem zdjêæ (pro­duk­cją i pu­bli­ko­wa­niem).
Do­rad­cy po­dat­ko­wi, or­ga­ny (urząd skar­bo­wy, in­ne or­ga­ny), a także przed­sta­wi­cie­le praw­ni (specjaliœci ds. eg­ze­kwo­wa­niu praw lub do­cho­dze­nia roszczeñ bądy w kontekœcie postêpowania urzêdowego).
Spon­so­rzy/part­ne­rzy.

Da­ne są udostêpniane do pu­blicz­nej wiadomoœci w In­ter­ne­cie i pu­bli­ko­wa­ne w me­dia­ch spo³ecznoœciowych. Da­ne pu­bli­ko­wa­ne są w me­dia­ch dru­ko­wa­ny­ch i roz­po­wszech­nia­ne w ogra­ni­czo­nym za­kre­sie. Da­ne nie zo­staną prze­ka­za­ne od­bior­com, któ­rzy mo­gli­by je wykorzystaæ do własny­ch ce­lów. W przy­pad­ku ka­nałów me­diów społecznoœciowych może siê zdarzyæ, że od­po­wied­nie ser­wi­sy społecznoœciowe bêdą miały pra­wo do wy­ko­rzy­sty­wa­nia opu­bli­ko­wa­ny­ch da­ny­ch. Nie prze­wi­du­je siê prze­ka­zy­wa­nia da­ny­ch do od­bior­ców w pañstwach trze­ci­ch (po­za UE) lub do or­ga­ni­za­cji miêdzynarodowych. Au­to­ma­tycz­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji (pro­fi­lo­wa­nie) nie je­st wy­ko­rzy­sty­wa­ne.

Stan z dnia: 20.02.2023 r.