e-Pro­cu­re­ment

In­no­wa­cje w ce­lu
opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów za­ku­po­wy­ch

Punch­out-Ka­ta­log

Na­sz ka­ta­log pun­cho­ut umoż­li­wia bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie z do­wol­nym sys­te­mem ERP lub ka­ta­lo­go­wym po­przez Open Ca­ta­log In­ter­fa­ce (OCI) lub Com­mer­cial Exten­si­ble Mar­kup Lan­gu­age (cXML). Ak­tu­al­ne da­ne pro­duk­tów są prze­sy­ła­ne do Pań­stwa sys­te­mu po­przez po­łą­cze­nie pun­cho­ut. Pro­ces za­ku­po­wy je­st na­stęp­nie kon­ty­nu­owa­ny w Pań­stwa we­wnę­trznym sys­te­mie. Osta­tecz­nie Pań­stwa za­twier­dzo­ne za­mó­wie­nie mo­że być w ra­zie po­trze­by prze­ka­za­ne do nas za po­śred­nic­twem EDI.

Bezpośrednie korzyści:

  • W każdej chwili mają Państwo dostęp do aktualnych danych
  • Państwa indywidualne ceny są widoczne w systemie - Twój rabat jest już uwzględniony
  • Można zdefiniować specjalny system akceptacji zamówień
  • Użytkownik główny lub użytkownik końcowy ma dostęp tylko do produktów zdefiniowanych w umowie ramowej i może je wykorzystać w ramach swojej pracy.

 

Katalogi Elektroniczne

Chęt­nie po­mo­że­my Pań­stwu w uprosz­cze­niu pro­ce­sów za­ku­po­wy­ch. Pra­cu­je­my z wymien­nymi for­ma­ta­mi ka­ta­lo­gów ta­ki­mi jak BME­Cat, Excel i CIF lub stan­dar­da­mi kla­sy­fi­ka­cji jak UNSP­SC, jak rów­nież in­ny­mi spe­cy­ficz­ny­mi for­ma­ta­mi. Ozna­cza to, że Pań­stwo lub Pań­stwa użyt­kow­ni­cy koń­co­wi mo­gą do­ko­ny­wać za­mó­wień bez­po­śred­nio w swo­im nor­mal­nym
śro­do­wi­sku pra­cy i przy uży­ciu in­dy­wi­du­al­ny­ch, we­wnętrz­ny­ch pro­ce­sów ak­cep­ta­cji zamówień.

Oczy­wi­ście, nie­za­leż­nie od te­go, w każ­dej chwi­li two­rzy­my dla Pań­stwa ewa­lu­acje zwią­za­ne z cen­tra­mi kosz­tów, któ­re da­ją szyb­ki prze­gląd do­ko­na­ny­ch przez użyt­kow­ni­ków za­ku­pów.

 

Chętnie doradzimy!

Czy chcie­li­by Pań­stwo uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji na te­mat roz­wią­zań IT w za­kre­sie na­sze­go elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu za­ku­po­we­go? Jeśli są Pań­stwo za­in­te­re­so­wa­ni in­te­gra­cją sys­te­mów z Th. Gey­er ja­ko do­staw­cą, pro­si­my o sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub o kon­takt z pra­cow­ni­kiem dzia­łu ob­słu­gi klien­ta. Na­sz ze­spół eks­per­tów ds. e-za­bez­pie­czeń z przy­jem­no­ścią udzie­li po­mo­cy i znaj­dzie od­po­wied­nie roz­wią­za­nie dla Pań­stwa po­trzeb.