Wszystko
z jednego
źródła

Znamy się na laboratoriach

Ja­ko przed­się­bior­stwo ro­dzin­ne, od po­nad 130 lat wspie­ra­my na­szy­ch klien­tów w ich wy­ma­ga­ją­cy­ch za­da­nia­ch w za­kre­sie ana­li­ty­ki, ba­dań i na­uki.

La­bo­ra­to­ria prze­my­sło­we, kli­ni­ki, uni­wer­sy­te­ty i szko­ły wyż­sze, pry­wat­ne la­bo­ra­to­ria, jak i pu­blicz­ne in­sty­tu­cje ba­daw­cze, przy za­ku­pie ma­te­ria­łów la­bo­ra­to­ryj­ny­ch, po­le­ga­ją na na­szym do­świad­cze­niu i ja­ko­ści po­twier­dzo­nej cer­ty­fi­ka­tem ISO - od oso­bi­ste­go wspar­cia do szyb­kiej, bez­piecz­nej do­sta­wy oraz zapewnienia nie­zbęd­ny­ch usług - ja­ko part­ner nie­za­wod­nie zapewniamy wszyst­ko, co je­st po­trzeb­ne do kom­plet­ne­go wy­po­sa­że­nia i za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­rium.

Jeden partner Zamiast wielu dostawców

Uła­twia to za­ku­py la­bo­ra­to­ryj­ne i ob­ni­ża kosz­ty trans­ak­cji. Na­sze port­fo­lio speł­nia wszel­kie ocze­ki­wa­nia, po­nie­waż obej­mu­je oko­ło 1,5 mi­lio­na pro­duk­tów obej­mu­ją­cy­ch po­nad 200 wio­dą­cy­ch świa­to­wy­ch pro­du­cen­tów i ma­rek. La­bo­ra­to­ryj­ne ma­te­ria­ły zu­ży­wal­ne, sprzęt laboratoryjny, od­czyn­ni­ki che­micz­ne, pro­duk­ty li­fe scien­ce, wy­po­sa­że­nie la­bo­ra­to­rium - to wszyst­ko znaj­dzie­sz w Th. Gey­er.

Portfolio produktów

No­wo­cze­sne roz­wią­za­nia w za­kre­sie ob­słu­gi

Nie­za­leż­nie od te­go, czy wo­lą Pań­stwo oso­bi­ste do­radz­two, czy też no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia w za­kre­sie za­mó­wień on­li­ne po­przez sklep in­ter­ne­to­wy lub e-ka­ta­log: Na­si kom­pe­tent­ni pra­cow­ni­cy w Pol­sce oraz in­ny­ch kra­ja­ch eu­ro­pej­ski­ch są do­stęp­ni wraz z na­szy­mi innowa­cyjnymi roz­wią­za­nia­mi w za­kre­sie re­ali­za­cji Pań­stwa po­trzeb i za­ku­pów. Zna­my się na laboratoriach i dzia­ła­my z Pań­stwem zgod­nie z tra­dy­cją na rze­cz lep­szej przy­szło­ści.

Usługi

Ma­te­ria­ły zu­ży­wal­ne LABSOLUTE®
Nasze produkty LABSOLUTE®
Od­czyn­ni­ki che­micz­ne CHEMSOLUTE®
Ide­al­ny wy­bór do two­je­go la­bo­ra­to­rium
Life Science w Th. Geyer
Całe portfolio w jednym miejscu

Nowości

Bieżące informacje z obszaru laboratorium

02.01.2024

Lab

BIOSOLUTE®
Nowa marka Th. Geyer dla obszaru Life Science
Dowiedz się więcej

30.09.2022

Lab

Zrównoważone działanie
Dostawa neutralna dla klimatu
Dowiedz się więcej

26.09.2022

Lab

Customised Solutions
Odczynniki chemiczne wykonane na zamówienie
Dowiedz się więcej
 labsolute.jpg