REACH

Wszyst­kie fak­ty o eu­ro­pej­ski­ch prze­pi­sów do­ty­czą­cy­ch che­mi­ka­liów

RE­ACH to no­we eu­ro­pej­skie pra­wo o che­mi­ka­lia­ch, któ­re we­szło w ży­cie 1 czerw­ca 2007 r.

RE­ACH to skrót od an­giel­ski­ch słów Re­gi­stra­tion (re­je­stra­cja), Eva­lu­ation (ewa­lu­acja), Au­tho­ri­sa­tion (au­to­ry­za­cja) and Re­stric­tion of Che­mi­cals (ogra­ni­cze­nia w za­kre­sie che­mi­ka­liów). Ja­ko roz­po­rzą­dze­nie UE RE­ACH obo­wią­zu­je we wszyst­ki­ch pań­stwa­ch człon­kow­ski­ch. RE­ACH grun­tow­nie re­struk­tu­ry­zu­je i har­mo­ni­zu­je do­tych­cza­so­we prze­pi­sy do­ty­czą­ce che­mi­ka­liów.

Che­mi­ka­lia w ilo­ści 1 t/a lub więk­szej mo­gą być pro­du­ko­wa­ne lub im­por­to­wa­ne tyl­ko wte­dy, gdy zo­sta­ły wcze­śniej za­re­je­stro­wa­ne i oce­nio­ne. Szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne sub­stan­cje mu­szą zo­stać pod­da­ne pro­ce­du­rze za­twier­dze­nia.

Do­pusz­cze­nie

Sub­stan­cje o szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­cy­ch wła­ści­wo­ścia­ch mo­gą pod­le­gać obo­wiąz­ko­wi uzy­ska­nia ze­zwo­le­nia.

Eu­ro­pej­ska Agen­cja Che­mi­ka­liów (ECHA) pu­bli­ku­je li­stę sub­stan­cji, któ­re mo­gą kwa­li­fi­ko­wać się do uzy­ska­nia ze­zwo­le­nia, tzw. li­stę kan­dy­dac­ką. Li­sta ta je­st na bie­żą­co ak­tu­ali­zo­wa­na. Sub­stan­cje, któ­re osta­tecz­nie wy­ma­ga­ją ze­zwo­le­nia, zo­sta­ną włą­czo­ne do za­łącz­ni­ka XIV roz­po­rzą­dze­nia RE­ACH.

W trak­cie pro­ce­du­ry za­twier­dza­nia po­dej­mu­je się de­cy­zję o tym­cza­so­wym ze­zwo­le­niu i sto­so­wa­niu z za­strze­że­niem wa­run­ków do­ty­czą­cy­ch nie­któ­ry­ch za­sto­so­wań lub na­wet za­ka­zu sto­so­wa­nia.
 

In­for­ma­cje do­ty­czą­ce łań­cu­cha do­staw

RE­ACH prze­wi­du­je prze­ka­zy­wa­nie in­for­ma­cji od pro­du­cen­ta do użyt­kow­ni­ka za po­śred­nic­twem przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go i od­wrot­nie. Waż­nym in­stru­men­tem w tym za­kre­sie są kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki.

Od 1 czerw­ca 2007 r. kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki mu­szą być zgod­ne z roz­po­rzą­dze­niem RE­ACH. Ist­nie­ją­ce kar­ty cha­rak­te­ry­sty­ki nie mu­szą być zmie­nia­ne au­to­ma­tycz­nie.

Po za­koń­cze­niu re­je­stra­cji w kar­cie cha­rak­te­ry­sty­ki umiesz­cza­ne są do­dat­ko­we in­for­ma­cje (np. nu­mer re­je­stra­cyj­ny); w ra­zie ko­niecz­no­ści przy­go­to­wu­je się roz­sze­rzo­ną kar­tę cha­rak­te­ry­sty­ki, do któ­rej za­łą­cza­ne są od­po­wied­nie sce­na­riu­sze na­ra­że­nia.

Je­że­li użyt­kow­nik ma no­we usta­le­nia do­ty­czą­ce nie­bez­piecz­ny­ch wła­ści­wo­ści sub­stan­cji, mu­si po­in­for­mo­wać o tym swo­ich do­staw­ców.
 

Za­sto­so­wa­nie, dal­szy użyt­kow­nik

Na­si do­staw­cy re­je­stru­ją za­sto­so­wa­nia, dla któ­ry­ch sub­stan­cja je­st prze­zna­czo­na, je­że­li sub­stan­cja ta pod­le­ga re­je­stra­cji.

Ja­ko użyt­kow­nik są Pań­stwo upraw­nie­ni do po­in­for­mo­wa­nia nas o za­sto­so­wa­niu, aby­śmy mo­gli prze­nie­ść je w ra­ma­ch łań­cu­cha do­staw, a pro­du­cent mó­gł je włą­czyć do do­ku­men­ta­cji re­je­stra­cyj­nej po we­ry­fi­ka­cji.

Je­śli użyt­kow­nik nie chce ujaw­niać swo­ich za­sto­so­wań pro­du­cen­to­wi/im­por­te­ro­wi, mu­si spo­rzą­dzić wła­sny ra­port bez­pie­czeń­stwa che­micz­ne­go. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem RE­ACH na­le­ży na­stęp­nie sa­mo­dziel­nie przy­go­to­wać i prze­ka­zać oświad­cze­nia na te­mat ry­zy­ka.

Wdro­że­nie roz­po­rzą­dze­nia RE­ACH ma ogrom­ne zna­cze­nie dla Gru­py Th. Gey­er. Ja­ko dys­try­bu­tor je­ste­śmy świa­do­mi obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cy­ch z ko­mu­ni­ka­cji w ra­ma­ch łań­cu­cha do­staw.

Na­si pro­du­cen­ci za­re­je­stru­ją za­sto­so­wa­nia, do któ­ry­ch sub­stan­cje są prze­zna­czo­ne przez na­szy­ch pro­du­cen­tów. Na­si pro­du­cen­ci z pew­no­ścią nie zna­ją wszyst­ki­ch za­sto­so­wań. Ofe­ru­je­my Pań­stwu moż­li­wo­ść po­in­for­mo­wa­nia nas o Pań­stwa za­sto­so­wa­nia­ch, aby­śmy mo­gli je prze­ka­zać na­szym do­staw­com. W tym ce­lu do­stęp­ny je­st kwe­stio­na­riu­sz. Kwe­stio­na­riu­sz opie­ra się na sys­te­mie opra­co­wa­nym przez Eu­ro­pej­ską Agen­cję Che­mi­ka­liów ECHA, któ­ry two­rzy struk­tu­rę du­żej licz­by ist­nie­ją­cy­ch obec­nie, róż­ny­ch za­sto­so­wań sub­stan­cji i pre­pa­ra­tów w róż­ny­ch sek­to­ra­ch prze­my­słu oraz nor­ma­li­zu­je opi­sy za­sto­so­wań. Ten tak zwa­ny Use-De­scrip­tor Sys­tem opie­ra się na pię­ciu osob­ny­ch ka­te­go­ria­ch. Każ­da ka­te­go­ria po­sia­da pre­de­fi­nio­wa­ne de­skryp­to­ry (opi­sy za­sto­so­wa­nia), któ­re w po­łą­cze­niu ze so­bą po­zwa­la­ją na krót­ki opis za­sto­so­wa­nia.

Pięć głów­ny­ch ka­te­go­rii to:

  • Sek­tor prze­my­sło­wy Sec­tor of Use (SU)
  • Ka­te­go­ria pro­duk­tu Che­mi­cal Pro­duct Ca­te­go­ry (PC)
  • Ka­te­go­ria pro­ce­su Pro­cess Ca­te­go­ry (PROC)
  • Ka­te­go­ria ar­ty­ku­łu Ar­tic­le Ca­te­go­ry (AC)
  • Ka­te­go­ria uwal­nia­nia do śro­do­wi­ska Envi­ron­men­tal Re­le­ase Ca­te­go­ry (ERC)

In­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć w In­ter­ne­cie. W tym ce­lu po­le­ca­my:

In­for­ma­cje ECHA / Chap­ter R.12: Use de­scrip­tor sys­tem (link ze­wnętrz­ny)
Je­śli chciał­byś po­in­for­mo­wać nas o ja­kim­kol­wiek za­sto­so­wa­niu, po­bie­rz po­niż­szy plik Excel do swo­je­go sys­te­mu. Pod­czas wy­peł­nia­nia pli­ku Excel na­le­ży zwró­cić uwa­gę na na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje:

Po­da­nie nu­me­ru klien­ta i uży­wa­ne­go przez nas nu­me­ru ar­ty­ku­łu je­st obo­wiąz­ko­we. W przy­pad­ku bra­ku­ją­cy­ch da­ny­ch nie mo­że­my prze­twa­rzać Pań­stwa da­ny­ch, a za­tem nie mo­że­my ich uwzględ­niać przy prze­ka­zy­wa­niu ich w ra­ma­ch łań­cu­cha do­staw. Je­śli uży­wa­sz ar­ty­ku­łu do wię­cej niż jed­ne­go za­sto­so­wa­nia, każ­de za­sto­so­wa­nie na­le­ży wy­mie­nić w osob­nym wier­szu.

Wy­peł­nio­ny plik na­le­ży wy­słać na ad­res: holtmann@thgeyer.de.
Po­bie­rz

Więcej informacji

na temat REACH

można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Informacji udziela

Reach-CLP-Helpdesk organów federalnych przy BAuA

Tel.: +49 231 9071-2971 (centrum informacyjna BAuA)
Fax: +49 231 9071-2679
E-Mail: reach-clp@baua.bund.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Za aktualność, poprawność i kompletność podanych informacji nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności ani gwarancji.