Lo­gis­ti­ka

Ofe­ru­je­my znacz­nie wię­cej niż tyl­ko
do­sta­wę pro­duk­tów

Sta­ły kon­takt po­mię­dzy na­szy­mi Spe­cja­li­sta­mi ds. Za­ku­pów, sie­cią pro­du­cen­tów oraz
Spe­cja­li­sta­mi ds. Lo­gi­sty­ki za­pew­nia­ją wy­so­ką do­stęp­no­ść i krót­ki czas ocze­ki­wa­nia na zamó­wio­ne pro­duk­ty. Nie­za­leż­nie, czy to z na­sze­go wła­sne­go ma­ga­zy­nu che­mii labora­toryjnej w Ren­nin­gen, któ­ry je­st jed­nym z naj­więk­szy­ch w Eu­ro­pie, czy też z ma­ga­zy­nu mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­ny­ch i urzą­dzeń w Höxter-Stah­le (dojazd i dostawa Konrad-Reitz-Straße 5, nie skręcać w Th. Geyer Ingredients, Im Wesertal) lub po­przez lo­gi­sty­kę LLG w Meckenheim - na­si spe­cja­li­ści co­dzien­nie ro­bią wszyst­ko, aby za­pew­nić Pań­stwu nieza­wodne za­opa­trze­nie.

Dzię­ki na­szej przy­szło­ścio­wej stra­te­gii za­ku­pów i ma­ga­zy­no­wa­nia mo­że­my czę­sto za­ofe­ro­wać Pań­stwu al­ter­na­tyw­ne pro­duk­ty, zwłasz­cza w cza­sa­ch nie­pew­nej do­stęp­no­ści na ryn­ku świa­to­wym. Za­bez­pie­cza to Pań­stwa pro­ce­sy i mi­ni­ma­li­zu­je ry­zy­ko, np. w przy­pad­ku kie­dy pro­du­cent ma pro­ble­my z do­sta­wą.

Na­sze usłu­gi wy­kra­cza­ją da­le­ko po­za zwy­czaj­ną do­sta­wę: wspie­ra­my Pań­stwa za­ku­py indy­wi­du­al­ny­mi usłu­ga­mi w ce­lu opty­mal­ne­go kosz­to­wo, bez­piecz­ne­go i przej­rzy­ste­go, komplekso­wego za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­rium.

Do­dat­ko­wo: dzię­ki na­szym usłu­gom lo­gi­stycz­nym, wie­lu klien­tów zli­kwi­do­wa­ło wła­sne maga­zy­ny ma­te­ria­łów nie­bez­piecz­ny­ch i mo­że cał­ko­wi­cie po­le­gać na bez­piecz­ny­ch do­sta­wa­ch za­pew­nia­ny­ch przez Th. Gey­er.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej odnośnie naszych usług logistycznych? Chcesz zwrócić lub zareklamować produkt/usługę?

Za­opa­trze­nie na
ska­lę świa­to­wą

Po­dej­muj­my się rów­nież trud­ny­ch wy­zwań, dostar­czymy Pań­stwu ar­ty­ku­ły, któ­re są trud­ne do pozy­skania lub wy­kra­cza­ją po­za ak­tu­al­ną ofer­tę.

Roz­sze­rze­nie ofer­ty pro­duk­tów na za­mó­wie­nie

Chęt­nie wpro­wa­dzi­my do na­sze­go asor­ty­men­tu po­je­dyn­cze ar­ty­ku­ły lub ca­łe li­nie pro­duk­tów zgod­ne z Pań­stwa ak­tu­al­nym za­po­trze­bo­wa­niem.

Re­zer­wa­cje ca­ły­ch par­tii

Na ży­cze­nie otrzy­ma­ją Pań­stwo od nas tę sa­mą par­tię za­mó­wio­ny­ch pro­duk­tów. Prze­cho­wu­je­my to­war dla Pań­stwa i oszczę­dza­my kło­po­tów zwią­za­ny­ch z we­ry­fi­ka­cją przy­cho­dzą­cy­ch par­tii przy każ­dym no­wym
od­bio­rze to­wa­ru.

Za­mo­wie­nia ocze­ku­ją­ce i na wy­wo­ła­nie

Chęt­nie prze­cho­wa­my dla Pań­stwa pro­duk­ty i za­pew­ni­my moż­li­wo­ść ich za­ku­pu w for­mie za­mó­wień ocze­ku­ją­cy­ch i za­mó­wień na wy­wo­ła­nie.

Za­pra­sza­my do kon­tak­tu w spra­wie szcze­gó­ło­wy­ch usta­leń.

Do­sta­wy i
fak­tu­ro­wa­nie
do­sto­so­wa­ne do po­trzeb klien­ta

Czy chce­sz, aby fak­tu­ro­wa­nie by­ło opar­te na cen­tra­ch kosz­to­wy­ch lub nu­me­ra­ch pro­jek­tów? Po­trze­bu­je­sz skon­so­li­do­wa­ny­ch lub spe­cy­ficz­ny­ch dla da­ne­go działu do­staw? Nie ma pro­ble­mu. Na­sz sys­tem fak­tu­ro­wa­nia z cen­tra­mi kosz­to­wy­mi po­zwa­la za­osz­czę­dzić wiele cza­su. Do­star­cza­my do cen­tral­ne­go punk­tu odbioru to­wa­rów lub bez­po­śred­nio do użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go, w za­leż­no­ści od te­go, co je­st naj­lep­sze dla Two­ich pro­ce­sów.

Przy­go­to­wa­nie
od­czyn­ni­ków
w nie­stan­dar­do­wy­ch roz­mia­ra­ch opa­ko­wań

Mo­że­my do­star­czyć Pań­stwu od­czyn­ni­ki w na­wet bar­dzo ma­ły­ch opa­ko­wa­nia­ch, wy­star­czy po­roz­ma­wiać z na­mi o swo­ich in­dy­wi­du­al­ny­ch wy­ma­ga­nia­ch pro­duk­cyj­ny­ch. Na­si eks­per­ci od przy­go­to­wa­nia od­czyn­ni­ków umoż­li­wią to Pań­stwu.

Do­dat­ko­wo: Ma­my dla Pań­stwa rów­nież od­po­wied­nie roz­wią­za­nia, je­śli cho­dzi o opa­ko­wa­nia spe­cjal­ne.

Cu­sto­mi­sed So­lu­tions: Ide­al­ne dla Pań­stwa in­dy­wi­du­al­ny­ch po­trzeb la­bo­ra­to­ryj­ny­ch. Mo­że­my do­star­czyć Pań­stwu od­czyn­ni­ki na za­mó­wie­nie w na­wet bar­dzo ma­ły­ch opa­ko­wa­nia­ch, wy­star­czy po­roz­ma­wiać z naszymi eks­per­ta­mi o swo­ich in­dy­wi­du­al­ny­ch wy­ma­ga­nia­ch pro­duk­cyj­ny­ch.

Na mar­gi­ne­sie: Cie­szy­my się, że mo­że­my zle­cić
pro­duk­cję od­czyn­ni­ków che­micz­ny­ch do­pa­so­wa­ny­ch do Pań­stwa wy­ma­gań, a tak­że ma­my dla Pań­stwa odpo­wied­nie roz­wią­za­nia, je­śli cho­dzi o opa­ko­wa­nia spe­cjal­ne.