Konserwacja i naprawa

Kom­plek­so­we za­opa­trze­nie to coś wię­cej niż tyl­ko do­sta­wa

Na­sza ob­słu­ga nie koń­czy się bo­wiem na tym, że otrzy­mu­ją Pań­stwo od nas urzą­dze­nia labo­ra­to­ryj­ne i z po­wo­dze­niem uru­cha­mia­ją je przy na­szym udzia­le. Zaj­mu­je­my się rów­nież nie­zbęd­ną kon­ser­wa­cją i prze­glą­da­mi. A je­śli coś się ze­psu­je, ko­or­dy­nu­je­my to w bez­po­śred­nim po­ro­zu­mie­niu z pro­du­cen­tem, po­nie­waż je­ste­śmy za­wsze Pań­stwa kom­pe­tent­nym part­ne­rem w za­kre­sie za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­riów.

Wy­star­czy skon­tak­to­wać się z oso­bi­stym do­rad­cą w na­szym dzia­le ob­słu­gi klien­ta lub skorzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, aby uzy­skać in­for­ma­cje na te­mat kon­ser­wa­cji i przeglą­du, np. komór laminarnych, lub innych na­praw.

Tu­taj do­wie­dzą się Pań­stwo wię­cej o wy­bra­ny­ch usłu­ga­ch.

Wzorce analityczne
Wzorcowanie urządzeń

Proponujemy Państwu kompleksową dostawę wyposażenia laboratoriów analitycznych i kontroli jakości. Dysponujemy wzorcami analitycznymi z wielu źródeł, co umożliwia prowadzenie rzetelnych po­mia­rów, także z uwzględnieniem porównań mię­dzy­ośrod­ko­wy­ch. Możemy zaoferować wzorcowanie urządzeń kupionych u nas lub u innych dostawców, także w miejscu użytkowania. Nasz zakres usług obejmuje również kwalifikacje urządzeń.

Kon­tro­la
dy­ge­sto­riów

Czas w la­bo­ra­to­rium je­st bar­dzo cen­ny: Aby móc zaofe­ro­wać Pań­stwu kon­ser­wa­cję dy­ge­sto­riów jesz­cze szyb­ciej i jesz­cze bar­dziej ela­stycz­nie, Th. Gey­er współ­pra­cu­je z wy­bra­ny­mi part­ne­ra­mi re­gio­nal­ny­mi. Dzięki temu serwis jest znacznie szybszy. Tak jak zazwy­czaj, Pań­stwo kon­tak­tu­ją się z na­mi poprzez formularz kontaktowy, a my zaj­mu­je­my się ca­łą resz­tą.