Wy­bierz jakość CHEMSOLUTE®

Zamów odczyn­ni­ki
che­micz­ne do swo­je­go la­bo­ra­to­ri­um

Najwyższej kl­a­sy ro­zt­wo­ry, sub­stan­c­je i odczyn­ni­ki che­micz­ne - doskonałe rozwiązanie dla Two­je­go la­bo­ra­to­ri­um

Zamawiając odczyn­ni­ki che­micz­ne, zaws­ze pamiętaj o CHEMSOLUTE®

Mar­ka ofe­ru­je sze­ro­ki zak­res produktów najwyższej jakości.

Szeroki wybór odczynników chemicznych do Twoich wymagających zadań laboratoryjnych: Odczynniki laboratoryjne od A-Z, roztwory pomiarowe, roztwory wzorcowe, odczynniki do chromatografii i wiele więcej. Wszystkie te produkty można wygodnie zamówić w naszym sklepie internetowym.

Ws­zystkie pro­duk­ty CHEMSOLUTE® są od­powied­nie do zasto­so­wa­nia la­bo­rato­ry­j­ne­go.

  • Sze­ro­ki as­or­ty­ment produktów spełnia wy­ma­ga­nia
    Ph. Eur., ACS lub ISO.
  • Ws­zystkie pro­duk­ty CHEMSOLUTE® za­o­pa­trzo­ne są w szczegółową specyfikację, od­powied­nie ety­kie­ty.

Oczywiście ws­zystkie pro­duk­ty CHEMSOLUTE® można wybrać i zamówić on­line na nas­zej plat­for­mie Webshop.

Cies­zy­my się, że możemy być tu dla cie­bie!

Czy mają Państwo py­ta­nia dotyczące nas­zych obecnych lub przyszłych produktów, su­gestie al­bo pomysły na poprawę świadczonych usług? Potrzebują Państwo więcej in­for­mac­ji?

Wystarczy wysłać do nas krótką wiadomość e-mail. Nasz Zespół ds. Zarządzania Pro­dukt­a­mi oc­ze­ku­je na kon­takt z Państwem.

Skontaktuj się z nami

Green Chemistry

Wspie­ra­my kon­cep­cję Green Chemistry i ro­sną­cą świa­do­mo­ść wpły­wu pro­duk­tów che­micz­ny­ch oraz pro­ce­sów to­wa­rzy­szą­cy­ch ich pro­duk­cji na śro­do­wi­sko.

Na­sze eko­lo­gi­cz­ne roz­pu­sz­czal­ni­ki wspie­ra­ją po­stęp na dro­dze do więk­sze­go zrów­no­wa­że­nia i bez­pie­czeń­stwa.

Opró­cz oczy­wi­sty­ch "zie­lo­ny­ch" roz­pu­sz­czal­ni­ków, ta­ki­ch jak wo­da i eta­nol, CHEMSOLUTE® po­sia­da "zie­lo­ne" alternatywy dla in­ny­ch po­wszech­nie sto­so­wa­ny­ch roz­pu­sz­czal­ni­ków.

CHEMSOLUTE® Green Solvents

Katalog LABSOLUTE® CHEM­SOLUTE®
Materiały zużywalne i odczyn­ni­ki che­micz­ne

Na 390 stro­nach te­go ka­ta­lo­gu zna­jd­zie­cie Państwo kompleksową ofertę materiałów eks­ploata­cy­jnych i chemikaliów z po­nad 120 nowy­mi pro­dukt­a­mi.

Katalog online

Otwórz plik PDF

W nas­zym port­fo­lio znajdą Państwo sze­ro­ki wybór rozpuszczalników CHEMSOLUTE® do chro­ma­to­gra­fii.

Przejdź do produktów

CHEM­SOLUTE® custo­mised solutions

Czy mają Państwo spec­jal­ne po­trze­by, które nie zostały uwzględnione w nas­zym sze­ro­kim as­or­ty­men­cie go­towych do użycia stan­dar­dowych od­czyn­ni­ków che­micz­nych? W ta­kim ra­zie no­wa usługa CHEMSOLUTE® Customised Solutions jest właśnie dla Państwa. Możemy wy­pro­du­ko­wać odczyn­ni­ki zgod­nie z Państwa spe­cy­fi­ka­cją.

  • Pro­duk­c­ja według Państwa spe­cy­fi­ka­c­ji: ro­zt­wo­ry, prosz­ki, mies­za­ni­ny, kw­a­sy i zasa­dy
  • Spec­jal­ne formuły na zamówienie, aby spełnić Państwa oc­ze­ki­wa­nia. - Już nigdy nie będziesz musiał produkować ich sa­mod­ziel­nie.

Do­wiedz się więcej o no­wej usłudze dos­t­o­so­wa­nej do po­trzeb kli­en­ta i uzys­kaj osobis­te po­ra­dy od nas­zych ekspertów la­bo­rato­ry­jnych.
Tu­taj można pobrać ulotkę CHEMSOLUTE® Custo­mised Solutions.

Jeśli macie już Państwo kon­kret­ne wy­ma­ga­nia i chcielibyście, abyśmy wy­pro­du­ko­wa­li określone odczyn­ni­ki che­micz­ne, pro­si­my o wypełnienie tego for­mu­lar­za i przesłanie go do nas drogą elektroniczną.

For­mu­la­rz
in­for­mac­ji zwrot­nej dla pró­bek
tes­to­wy­ch

W ce­lu ciągłego do­sko­n­a­le­nia nas­ze­go port­fo­lio produktów CHEMSOLUTE® pro­si­my o przesłanie krótkiej in­for­mac­ji zwrot­nej na te­mat otrzy­manych próbek.

Pro­si­my o prze­ka­za­nie wypełnionego for­mu­lar­za opie­kuno­wi Państwa fir­my lub przesłanie bezpośrednio na adres sales@thgeyer.pl.
Dziękujemy bard­zo!

Po­bierz for­mu­larz in­for­mac­ji zwrot­nej CHEMSOLUTE®