Pracuj razem z nami

Th. Gey­er, nie­zwy­kle za­an­ga­żo­wa­na, am­bit­na nie­miec­ka fir­ma, po­sia­da­ją­ca wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie i wszech­stron­ną wie­dzę z za­kre­su che­mii, bio­tech­no­lo­gii, prze­my­słu i
na­uk przy­rod­ni­czy­ch, ofe­ru­je swo­im klien­tom roz­wią­za­nia do­sto­so­wa­ne do ich wy­ma­gań w za­kre­sie za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­riów.


Pracownicy i klienci doceniają ogromną gamę produktów, wysoce konkurencyjną z ofertą innych światowych dostawców, połączoną z zaangażowaniem, niezawodnością i ela­stycz­no­ścią firmy. Chcesz przyczynić się do naszego rozwoju i stać się częścią naszego ambitnego zespołu? Aplikuj o pracę w Th. Geyer. Czeka na Ciebie rozwijająca praca w dobrej at­mos­fe­rze. Gwarantujemy szkolenia wdrażające i motywacyjny system wynagradzania, adekwatny do wykonywanych obowiązków.

Po­szu­ku­je­my do­brze wy­szko­lo­ny­ch, zmo­ty­wo­wa­ny­ch spe­cja­li­stów oraz wszech­stron­ny­ch, za­an­ga­żo­wa­ny­ch ta­len­tów.

Wy­ślij do nas swo­ją apli­ka­cję, je­śli uwa­ża­sz, że ide­al­nie pa­su­je­sz do na­szej fir­my, na­wet gdy od­po­wied­nie dla Cie­bie sta­no­wi­sko nie je­st w tej chwi­li do­stęp­ne.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na cie­ka­we i prze­ko­nu­ją­ce apli­ka­cje, któ­re udo­wod­nią, że Two­je umie­jęt­no­ści są nie­zbęd­ne w Th. Gey­er.

Wyślij swoją aplikację mailem na adres: recruiting-hr@thgeyer.de
lub pocztą na adres:

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Czeska 22A
03-902 Warszawa

Zgłoś się do pra­cy w Th. Gey­er

Aplikuj o pracę w Th. Geyer
Czy razem z nami chcesz realizować pomysły naszych klientów?
Czy chciałbyś uczestniczyć w rozwoju i kształtowaniu przyszłości naszej firmy?
Stań się częścią naszego zespołu w stale rozwijającej się firmie Th. Geyer.

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Wyślij zgłoszenie