Więcej niż zaopatrzenie laboratoriów

Rozwiązania operacyjne wspierające twoje pomysły

Do­star­cza­my wię­cej niż tyl­ko pro­duk­ty nie­zbęd­ne do pra­cy w la­bo­ra­to­rium: Ja­ko part­ner je­ste­śmy u Pań­stwa bo­ku w każ­dej fa­zie za­ku­pów. Na­sz dział ob­słu­gi klien­ta wspie­ra i to­wa­rzy­szy Pań­stwu po­cząw­szy od oso­bi­ste­go do­radz­twa, po­przez in­dy­wi­du­al­ne in­ter­fej­sy IT wspie­ra­ją­ce pro­ce­sy za­ku­po­wo-lo­gi­stycz­ne, aż po wspar­cie tech­nicz­ne. Chce­my, aby mo­gli Pań­stwo w peł­ni skon­cen­tro­wać się na swo­ich co­dzien­ny­ch obo­wiąz­ka­ch i wy­zwa­nia­ch - my zaj­mie­my się wszyst­kim in­nym. Th. Gey­er wy­kra­cza da­le­ko po­za do­star­cza­nie ma­te­ria­łów zu­ży­wal­ny­ch, sprzę­tu, od­czyn­ni­ków, pro­duk­tów Li­fe Scien­ce oraz me­bli la­bo­ra­to­ryj­ny­ch.

Do pobrania

Ka­ta­lo­gi, bro­szu­ry, for­mu­la­rze, CoA - wszyst­ko w for­mie e-do­ku­men­tów lub PDF.

Asortyment produktów

Asortyment Th. Geyer obejmuje szeroką gamę produktów wiodących producentów i marek, spełniających wszystkie potrzeby laboratoriów.

Th. Gey­er - mar­ki wła­sne

Od pró­bek po per­so­na­li­zo­wa­ne roz­wią­za­nia, ta­kie jak pro­duk­cja od­czyn­ni­ków zgod­nie ze zle­co­ną spe­cy­fi­ka­cją: na­sze mar­ki wła­sne - więk­sze moż­li­wo­ści w atrak­cyj­nej ce­nie

Do­radz­two

W przy­pad­ku wszel­ki­ch za­py­tań na­si pra­cow­ni­cy są do Pań­stwa dys­po­zy­cji. Mo­że­my za­ofe­ro­wać rów­nież wy­sył­kę pró­bek ma­te­ria­łów zu­ży­wal­ny­ch i od­czyn­ni­ków oraz urzą­dzeń de­mon­stra­cyj­ny­ch.

E-pro­cu­re­ment

Dys­po­nu­je­my wszyst­kim co nie­zbęd­ne w ce­lu uła­twie­nia ob­słu­gi elek­tro­nicz­nej - od ka­ta­lo­gów elek­tro­nicz­ny­ch po in­ter­fej­sy ERP.

REACH

W jakich ilościach można produkować lub importować odczynniki chemiczne i jak należy je rejestrować? Tutaj znajdziesz wszystkie fakty dotyczące europejskiego prawodawstwa w zakresie środków chemicznych.

Lo­gi­sty­ka

Na­sze usłu­gi wy­kra­cza­ją da­le­ko po­za szyb­ką, bez­piecz­ną do­sta­wę za­mó­wio­ny­ch pro­duk­tów.

Ser­wis

Twój sprzęt la­bo­ra­to­ryj­ny wy­ma­ga spraw­dze­nia? Ja­kaś czę­ść je­st uszko­dzo­na? Ma­my roz­wią­za­nie na wszyst­ko.