Ma­te­ria­ły
zu­ży­wal­ne i sprzęt la­bo­rato­ry­j­ny

Najlepsze produkty LABSOLUTE®

Mar­kę LAB­SO­LU­TE® to przede wszyst­kim:

  • Ści­sła kon­tro­la pro­ce­su pro­duk­cji
  • Naj­wyż­sza ja­ko­ść w atrak­cyj­ny­ch ce­na­ch
  • Sze­ro­ki, sta­le po­więk­sza­ją­cy się asor­ty­ment

Nie­zwy­kle waż­nym wy­mo­giem w co­dzien­nej pra­cy je­st ja­ko­ść urzą­dzeń oraz wy­po­sa­że­nia la­bo­ra­to­ryj­ne­go, jed­nak rów­nie waż­na pod­czas za­ku­pu je­st ce­na ma­te­ria­łów zu­ży­wal­ny­ch.

Z pro­duk­ta­mi LABSOLUTE® zy­sku­je­sz jed­no i dru­gie.

W ofer­cie LABSOLUTE® znaj­dą Pań­stwo za­wsze od­po­wied­ni pro­dukt - nie­za­leż­nie od te­go, czy cho­dzi o ogól­ne ak­ce­so­ria la­bo­ra­to­ryj­ne, czy też o spe­cy­ficz­ne wy­po­sa­że­nie la­bo­ra­to­rium w za­kre­sie ochro­ny pra­cy i tech­ni­ki bez­pie­czeń­stwa, po­mia­rów i ba­dań ana­li­tycz­ny­ch, ob­rób­ki cie­czy lub Li­fe Scien­ce.

Oczywiście ws­zystkie pro­duk­ty LAB­SOLUTE® można wybrać i zamówić on­line na nas­zej plat­for­mie Webshop.

W na­szym port­fo­lio znaj­dą Pań­stwo sze­ro­ki wy­bór ak­ce­so­riów do chro­ma­to­gra­fii, ta­kie jak fiol­ki, kap­sle i sep­ty do wszyst­ki­ch po­pu­lar­ny­ch au­to­sam­ple­rów, jak rów­nież in­ne ak­ce­so­ria mar­ki LABSOLUTE®.
Przejdź do produktów

Cieszymy się, że możemy pomóc!

Czy ma­ją Pań­stwo py­ta­nia do­ty­czą­ce na­szy­ch obec­ny­ch lub przy­szły­ch pro­duk­tów, su­ge­stie al­bo po­my­sły na po­pra­wę świad­czo­ny­ch usług? Po­trze­bu­ją Pań­stwo wię­cej in­for­ma­cji? Wy­star­czy wy­słać do nas krót­ką wia­do­mo­ść e-ma­il.
Na­sz Ze­spół ds. Za­rzą­dza­nia Pro­duk­ta­mi ocze­ku­je na kontakt z Państwem.

E-mail do Zespołu ds. Zarządzania Produktami

LABSOLUTE® CHEM­SOLUTE® Katalog
Materiały zużywalne i odczynniki – 390 stron
Formularz opinii klienta
próbki produktów LABSOLUTE®

W ce­lu cią­głe­go do­sko­na­le­nia na­sze­go port­fo­lio pro­duk­tów LAB­SO­LU­TE® pro­si­my o prze­sła­nie krót­kiej in­for­ma­cji zwrot­nej na te­mat otrzy­ma­ny­ch pró­bek. Pro­si­my o prze­ka­za­nie wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza opie­ku­no­wi Pań­stwa fir­my lub prze­sła­nie bez­po­śred­nio na ad­res sales@thgeyer.pl. Dzię­ku­je­my bar­dzo!

Pobierz formularz informacji zwrotnej LABSOLUTE®