Laboratorium

Kom­plek­so­we za­opa­trze­nie twojego
la­bo­ra­to­rium: ma­te­ria­ły zu­ży­wal­ne, sprzęt, odczynniki, pro­duk­ty life science, me­ble la­bo­ra­to­ryj­ne
Dowiedz się więcej

Ingredients

Twój partner w zakresie innowacyjnych surowców dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i do produkcji napojów
Dowiedz się więcej

Wspieramy twoje pomysły

od 1892

Th.Gey­er je­st nie­miec­ką fir­mą dzia­ła­ją­cą w dwó­ch ob­sza­ra­ch: za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­riów i do­dat­ków do żyw­no­ści.

Rodzinna firma z ponad 130 letnim doświadczeniem, posiadająca światową sieć producentów i partnerów.

Th. Gey­er ozna­cza in­no­wa­cyj­ne i no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia w za­kre­sie re­ali­za­cji za­mó­wień, jak rów­nież oso­bi­ste,
kompe­tent­ne do­radz­two, bez­piecz­ne do­sta­wy z jed­ne­go źró­dła, cer­ty­fi­ko­wa­ne pro­ce­sy i zrów­no­wa­żo­ne dzia­ła­nia.