Laboratorium

Kom­plek­so­we za­opa­trze­nie twojego
la­bo­ra­to­rium: ma­te­ria­ły zu­ży­wal­ne, sprzęt, odczynniki, pro­duk­ty life science, me­ble la­bo­ra­to­ryj­ne
Dowiedz się więcej

Ingredients

Twój partner w zakresie innowacyjnych surowców dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i do produkcji napojów
Dowiedz się więcej

Wspieramy twoje pomysły

od 1892

Th.Gey­er je­st nie­miec­ką fir­mą dzia­ła­ją­cą w dwó­ch ob­sza­ra­ch: za­opa­trze­nia la­bo­ra­to­riów i do­dat­ków do żyw­no­ści.

Rodzinna firma z ponad 130 letnim doświadczeniem, posiadająca światową sieć producentów i partnerów.

Th. Gey­er ozna­cza in­no­wa­cyj­ne i no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia w za­kre­sie re­ali­za­cji za­mó­wień, jak rów­nież oso­bi­ste,
kompe­tent­ne do­radz­two, bez­piecz­ne do­sta­wy z jed­ne­go źró­dła, cer­ty­fi­ko­wa­ne pro­ce­sy i zrów­no­wa­żo­ne dzia­ła­nia.

02.01.2024

Lab

BIOSOLUTE®
Nowa marka Th. Geyer dla obszaru Life Science
Dowiedz się więcej

30.09.2022

Lab

Zrównoważone działanie
Dostawa neutralna dla klimatu
Dowiedz się więcej

26.09.2022

Lab

Customised Solutions
Odczynniki chemiczne wykonane na zamówienie
Dowiedz się więcej

22.09.2022

Lab

Green Solvents
Dla zrównoważonej chemii
Dowiedz się więcej