Doradztwo

Pro­fe­sjo­nal­ne i
kom­pe­tent­ne wspar­cie

Za­wsze pod rę­ką do Two­jej dys­po­zy­cji:

Je­st to czę­ść na­szej fi­lo­zo­fii, dla­te­go wszy­scy eks­per­ci w na­szym dzia­le ob­słu­gi klien­ta
po­sia­da­ją wy­spe­cja­li­zo­wa­ne kwa­li­fi­ka­cje i do­świad­cze­nie w bran­ży la­bo­ra­to­ryj­nej. Na­sz
ze­spół sprze­da­ży skła­da się z pra­cow­ni­ków te­re­no­wy­ch i biu­ro­wy­ch. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji przy­dzie­la­ne są sta­łe oso­by kon­tak­to­we z oby­dwu ty­ch grup. Dzię­ki te­mu otrzy­mu­ją
Pań­stwo nie­za­wod­ne, kom­pe­tent­ne i oso­bi­ste wspar­cie przy każ­dym kon­tak­cie, czy to na miej­scu, czy przez te­le­fon lub e-ma­il.

Chce­my, abyś mó­gł w peł­ni skon­cen­tro­wać się na swo­ich ak­tu­al­ny­ch za­da­nia­ch w co­dzien­nej pra­cy la­bo­ra­to­ryj­nej - my zaj­mie­my się resz­tą. Tu­taj mo­że­sz do­wie­dzieć się, któ­ry od­dział je­st dla Cie­bie wła­ści­wy.

Ja­ko­ść
po­twier­dzo­na cer­ty­fi­ka­tem

Jeśli cho­dzi o wy­po­sa­że­nie la­bo­ra­to­rium, to w kwe­stii ja­ko­ści po­win­ni
Pań­stwo w stu pro­cen­ta­ch po­le­gać na
swo­ich part­ne­ra­ch i do­staw­ca­ch.


Dla­te­go już w 1998 ro­ku przy­ję­li­śmy na­sz obec­ny sys­tem za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią, po­twier­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem ISO 9001:2015.

Th. Geyer – firma certyfikowana normą ISO 9001:2015

Czekamy na Wasze pytania!

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie zapytania, sugestie oraz prośby.

Co­kol­wiek przyj­dzie Pań­stwu do
gło­wy – po­trze­ba za­opa­trze­nia w pro­duk­ty wy­kra­cza­ją­ce po­za przed­sta­wio­ny asor­ty­ment, usłu­gi ta­kie jak po­zy­ski­wa­nie kon­kret­ny­ch ar­ty­ku­łów, do­radz­two wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch spe­cja­li­stów czy kom­plek­so­we za­opa­trze­nie la­bo­ra­to­riów - wy­star­czy się z na­mi skon­tak­to­wać!