Stopka redakcyjna

Wydawca

Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 – 6
71272 Renningen
Niemcy

Telefon: +49 7159 1637-0
E-Mail: renningen@thgeyer.de

Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG
Im Wesertal 11
37671 Höxter-Stahle
Niemcy

Telefon: +49 5531 7045-0
E-Mail: ingredients@thgeyer.de

Prezes

Lutz-Alexander Geyer, Ralf Streicher, Oliver-Alexander Geyer, André Meise

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Stuttgarcie, nr rejestru handlowego 254140

NIP. DE 147510304
NIP. 70093/40018

Lutz-Alexander Geyer, Ralf Streicher, Oliver-Alexander Geyer

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Paderbornie, nr rejestru handlowego 5867

NIP.  DE 271912212
NIP. 70073/11667

Spół­ka od­po­wia­da­ją­cy­ch oso­bi­ście wspól­ni­ków

Geyer Beteiligungs-GmbH, Renningen

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Stuttgarcie, nr rejestru handlowego 252035

Geyer Ingredients Beteiligungs-GmbH

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Paderbornie, nr rejestru handlowego 9505

Wy­łą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści

Od­po­wie­dzial­no­ść za tre­ści

Tre­ści za­war­te na na­szy­ch stro­na­ch zo­sta­ły przy­go­to­wa­ne z du­żą sta­ran­no­ścią. Jed­nak nie mo­że­my udzie­lić gwa­ran­cji za po­praw­no­ść, kom­plet­no­ść oraz ak­tu­al­no­ść tre­ści. Ja­ko do­staw­ca usług je­ste­śmy od­po­wie­dzial­ni zgod­nie z § 7 ustawa o usługach cyfrowych (DDG) za wła­sne tre­ści na ni­niej­szy­ch stro­na­ch we­dług ogól­ny­ch norm praw­ny­ch. Zgod­nie z §§ 8 do 10 nie­miec­kiej ustawa o usługach cyfrowych (DDG) ja­ko do­staw­ca usług nie je­ste­śmy jed­nak zo­bo­wią­za­ni do mo­ni­to­ro­wa­nia prze­sy­ła­ny­ch lub za­pi­sy­wa­ny­ch ob­cy­ch in­for­ma­cji lub ba­da­nia oko­licz­no­ści, któ­re wska­zy­wa­ły­by na dzia­ła­nie nie­zgod­ne z pra­wem. Przy czym za­pis ten nie na­ru­sza obo­wiąz­ku do usu­wa­nia i blo­ko­wa­nia moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z in­for­ma­cji zgod­nie z ogól­ny­mi nor­ma­mi praw­ny­mi. Jed­nak od­po­wie­dzial­no­ść w ta­kim za­kre­sie je­st moż­li­wa do­pie­ro od mo­men­tu wy­kry­cia kon­kret­ne­go na­ru­sza­nia prze­pi­sów pra­wa. W przy­pad­ku wy­kry­cia da­ne­go na­ru­sze­nia prze­pi­sów pra­wa, tre­ści ta­kie zo­sta­ną nie­zwłocz­nie usu­nię­te.


Od­po­wie­dzial­no­ść za lin­ki

Na­sza ofer­ta za­wie­ra lin­ki do ze­wnętrz­ny­ch stron in­ter­ne­to­wy­ch in­ny­ch do­staw­ców, na któ­ry­ch tre­ści nie ma­my żad­ne­go wpły­wu. Dla­te­go nie mo­że­my udzie­lić gwa­ran­cji tak­że w za­kre­sie ta­ki­ch ze­wnętrz­ny­ch tre­ści. Za tre­ści do lin­ko­wa­ny­ch stron od­po­wie­dzial­no­ść po­no­si wła­ści­wy do­staw­ca lub ad­mi­ni­stra­tor stro­ny. Lin­ko­wa­ne stro­ny zo­sta­ły spraw­dzo­ne pod ką­tem moż­li­we­go na­ru­sze­nia pra­wa w mo­men­cie ich wpro­wa­dza­nia na stro­nę. W mo­men­cie lin­ko­wa­nia da­nej stro­ny nie zo­sta­ły wy­kry­te tre­ści nie­zgod­ne z pra­wem. Nie je­st jed­nak moż­li­we wy­ko­ny­wa­nie sta­łe­go spraw­dza­nia tre­ści lin­ko­wa­ny­ch stron bez zna­jo­mo­ści kon­kret­ne­go punk­tu za­cze­pie­nia od­no­śnie do na­ru­sze­nia pra­wa. W przy­pad­ku wy­kry­cia na­ru­sze­nia pra­wa lin­ki te­go ro­dza­ju zo­sta­ną nie­zwłocz­nie usu­nię­te.
 

Pra­wa au­tor­skie

Tre­ści i usłu­gi two­rzo­ne przez ad­mi­ni­stra­to­ra na ni­niej­szy­ch stro­na­ch in­ter­ne­to­wy­ch pod­le­ga­ją nie­miec­kie­mu pra­wu au­tor­skie­mu. Ko­pio­wa­nie, prze­twa­rza­nie, roz­po­wszech­nia­nie i każ­de­go ro­dza­ju wy­ko­rzy­sty­wa­nie po­za gra­ni­ca­mi pra­wa au­tor­skie­go wy­ma­ga pi­sem­nej zgo­dy da­ne­go au­to­ra lub oso­by spo­rzą­dza­ją­cej tre­ści. Po­bie­ra­nie i ko­pio­wa­nie tre­ści ni­niej­szej stro­ny je­st do­zwo­lo­ne wy­łącz­nie do pry­wat­ne­go, nie­ko­mer­cyj­ne­go użyt­ku wła­sne­go. Je­śli tre­ści na ni­niej­szej stro­nie nie zo­sta­ły spo­rzą­dzo­ne przez ad­mi­ni­stra­to­ra, na­le­ży uwzględ­niać pra­wa au­tor­skie pod­mio­tów trze­ci­ch. Zwłasz­cza tre­ści ozna­ko­wa­ne ja­ko na­le­żą­ce do pod­mio­tów trze­ci­ch. Je­śli po­mi­mo te­go na­po­tka­ją Pań­stwo oko­licz­no­ści na­ru­sze­nia praw au­tor­ski­ch, pro­si­my o prze­ka­za­nie nam od­po­wied­ni­ch in­for­ma­cji. W przy­pad­ku wy­kry­cia na­ru­sze­nia prze­pi­sów pra­wa tre­ści te­go ro­dza­ju zo­sta­ną nie­zwłocz­nie usu­nię­te.