Oddziały

Jesteśmy zawsze blisko ciebie z wyposażeniem laboratoryjnym oraz z surowcami do produkcji żywności, napojów i kosmetyków

Dowiedz się więcej

lub odwiedź nas

Tutaj możesz znaleźć wszystkie lokalizacje naszych oddziałów Ingredients i Laboratory.

Kliknij w odpowiednie pola, aby przejść bezpośrednio do Google Maps i sprawdzić trasę do nas!

Renningen
Th. Geyer Laboratory

Po­ło­żo­ne w środ­ku re­gio­nu go­spo­dar­cze­go Stut­t­gart, Ren­nin­gen je­st ide­al­ną lo­ka­li­za­cją. W Ren­nin­gen znaj­du­je się Dy­rek­cja i głów­ne dzia­ły.

Ren­nin­gen to cen­tral­ne miej­sce ma­ga­zy­no­wa­nia i logi­sty­ki sub­stan­cji che­micz­ny­ch i od­czyn­ni­ków, skąd efek­tyw­nie za­opa­tru­je­my na­szy­ch klien­tów.

Jako centralne centrum magazynowe i logistyczne dla chemikaliów laboratoryjnych i odczynników, nasi klienci są stąd zaopatrywani w te produkty niezwykle efektywnie. Nasze laboratoryjne centrum logistyczne materiałów eksploatacyjnych i sprzętu znajduje się w Höxter, Konrad-Reitz-Str. 5.

Ja­ko sie­dzi­ba fir­my i cen­trum lo­gi­stycz­ne, do­god­ne po­ło­że­nie Ren­nin­gen ma de­cy­du­ją­ce zna­cze­nie.
Bez­po­śred­nia bli­sko­ść wę­zła au­to­stra­do­we­go Leonberg (A8/A81) ozna­cza po­łą­cze­nia za­rów­no w kie­run­ku wschód-za­chód, jak i pół­noc-po­łu­dnie.
Na lot­ni­sko w Stut­t­gar­cie i do No­we­go Cen­trum Targo­wego moż­na do­trzeć w mniej niż 30 mi­nut.

Adres
Th. Geyer GmbH & Co. KG
Dornierstr. 4 – 6
71272 Renningen
Niemcy

Höxter
Th. Geyer Ingredients i centrum logistyczne laboratorium

Zlo­ka­li­zo­wa­ne w środ­ku Höxter Bu­si­ness Park, naj­bar­dziej wy­su­nię­te­go na wschód mia­sta w Nad­re­nii Północnej-West­fa­lii, Th. Gey­er In­gre­dients za­opa­tru­je klien­tów na te­re­nie ca­łej Eu­ro­py.

Bez­po­śred­nia bli­sko­ść fir­my Sym­ri­se, jed­ne­go z naszych naj­waż­niej­szy­ch do­staw­ców, da­je ogrom­ne ko­rzy­ści.

Od stro­ny za­chod­niej - ja­dąc z Pa­der­born do­brze roz­wi­nię­tą drogą fe­de­ral­ną nu­mer 64 moż­na do nas dotrzeć po ok. 45 km. Od stro­ny po­łu­dnio­wej – ja­dąc drogą A7, moż­na do nas do­trzeć z Kas­sel po ok. 50 km.

Oko­ło 70 km na pół­noc znaj­du­je się mia­sto Ha­no­wer, z któ­re­go ma­ją Pań­stwo bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie z au­to­stra­dą A2. Na lot­ni­sko w Pa­der­born moż­na dojechać w ok. 60 mi­nut, a na lot­ni­sko w Ha­no­we­rze w ok. 90 mi­nut.

Adres
Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG
Im Wesertal 11, 37671 Höxter, Niemcy

Centrum logistyczne dla artykułów laboratoryjnych:
Konrad-Reitz-Str. 5, 37671 Höxter, Niemcy

Hamburg
TH. GEYER LABORATORY

Lo­ka­li­za­cja w Ham­bur­gu re­pre­zen­tu­je Th. Gey­er na pół­no­cy kra­ju. Z po­wo­dze­niem ob­słu­gu­je­my na­szy­ch klien­tów z Ham­bur­ga, z cią­gło­ścią, nie­za­wod­no­ścią i szcze­gól­nym za­an­ga­żo­wa­niem.

Th. Gey­er GmbH & Co. KG od­dział w Ham­bur­gu znaj­du­je się w dziel­ni­cy Lan­gen­horn, bli­sko lot­ni­ska i nie­da­le­ko au­to­stra­dy A7.

Sta­ła obec­no­ść oraz mo­ty­wa­cja ze­spo­łu sprze­da­ży sta­cjo­nu­ją­ce­go w biu­rze, jak i osób prze­by­wa­ją­cy­ch w te­re­nie, sta­no­wią pod­sta­wę do in­ten­syw­nej i pozy­tywnej współ­pra­cy z na­szy­mi klien­ta­mi.

Adres
Th. Geyer GmbH & Co. KG
Oddział biura w Hamburgu
Oehleckerring 14
22419 Hamburg
Niemcy

Warszawa (Polska)
Th. Geyer Laboratory

Od po­cząt­ku 2018 ro­ku fir­ma Th. Gey­er je­st obec­na w Pol­sce. Sie­dzi­ba fir­my mie­ści się w War­sza­wie.
Tęt­nią­ca ży­ciem me­tro­po­lia i sto­li­ca je­st sym­bo­lem roz­wi­ja­ją­ce­go się ryn­ku w Pol­sce.


Dzię­ki te­mu War­sza­wa je­st ide­al­ną ba­zą do za­opa­try­wa­nia klien­tów z sek­to­ra la­bo­ra­to­ryj­ne­go w ca­łym kra­ju. Ze­spół eks­per­tów, dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu, do­sko­na­le zna ry­nek i po­tra­fi do­ra­dzić klien­to­wi prak­tycz­nie w każ­dej spra­wie z za­kre­su wypo­sa­że­nia la­bo­ra­to­rium.

Adres
Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
ul. Czeska 22A
Warszawa, 03-902
Polska

Ballerup (Dania)
Th. Geyer Laboratory

Th. Gey­er z po­wo­dze­niem dzia­ła w Da­nii w Bal­le­rup od 2008 ro­ku. Czy to w sek­to­rze prze­my­sło­wym czy na­uko­wo-uni­wer­sy­tec­kim - Th. Gey­er Skan­di­na­vien ApS ofe­ru­je sze­ro­ką wie­dzę i do­stęp do wie­lu usług dla swo­ich klien­tów.

Z du­żym za­an­ga­żo­wa­niem, do­świad­cze­niem i sze­ro­ką ga­mą pro­duk­tów, na­si duń­scy ko­le­dzy pra­cu­ją z po­wo­dze­niem w swo­im kra­ju. Bal­le­rup, oko­ło pół go­dzi­ny dro­gi od Ko­pen­ha­gi i jej lot­ni­ska, je­st ide­al­ną ba­zą i punk­tem wyj­ścia do ob­słu­gi na­szy­ch klien­tów w Danii.

Adres
Th. Geyer Skandinavien ApS
Borupvang 2B
2750 Ballerup
Dania

Malmö (Szwecja)
Th. Geyer Laboratory

Dzię­ki Th. Gey­er Skan­di­na­vien AB, za­ło­żo­nej la­tem 2012 ro­ku, na­si szwedz­cy klien­ci ko­rzy­sta­ją z po­nad 130-let­nie­go do­świad­cze­nia w han­dlu od­czyn­ni­ka­mi, la­bo­ra­to­ryj­ny­mi ma­te­ria­ła­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mi oraz pro­duk­ta­mi Li­fe Scien­ce.

Usta­lo­ne struk­tu­ry, funk­cjo­nu­ją­ce pro­ce­sy lo­gi­stycz­ne i du­że do­świad­cze­nie - na tej pod­sta­wie na­sz szwedz­ki od­dział gwa­ran­tu­je swo­im klien­tom wy­so­ki po­ziom usług. Oczy­wi­ście łą­czy się to z ogrom­nym wy­bo­rem pro­duk­tów re­no­mo­wa­ny­ch ma­rek, któ­re są do­stęp­ne za po­śred­nic­twem Th. Gey­er w atrak­cyj­ny­ch ce­na­ch i nie­za­leż­nie od pro­du­cen­tów.

Adres
Th. Geyer Skandinavien AB
Poststugan 3012
211 65 Malmö
Szwecja

Zug (Szwajcaria)
Th. Geyer Laboratory

W 2022 ro­ku fir­ma Th. Gey­er za­ło­ży­ła od­dział w Szwaj­ca­rii. Sie­dzi­ba fir­my znaj­du­je się w Zug.

Th. Gey­er Swiss AG z przy­jem­no­ścią bę­dzie Pań­stwa part­ne­rem w za­kre­sie ma­te­ria­łów eks­plo­ata­cyj­ny­ch, sprzę­tu, sub­stan­cji i od­czyn­ni­ków che­micz­ny­ch, pro­duk­tów Li­fe­Scien­ce oraz pla­no­wa­nia i wy­po­sa­że­nia la­bo­ra­to­rium.

Adres
Th. Geyer Swiss AG
Chamerstr. 172
Szwajcaria

Rietberg
Th. Geyer Ingredients

MYAC Fleischtechnologie GmbH, z siedzibą w Rietberg, jest częścią Th. Geyer Ingredients od 2020 roku.

Od 1977 ro­ku przed­się­bior­stwo je­st sy­no­ni­mem in­no­wa­cyj­ny­ch i zop­ty­ma­li­zo­wa­ny­ch pro­ce­sów pro­duk­cyj­ny­ch w pro­duk­cji kieł­bas i mię­sa. MY­AC ofe­ru­je sze­ro­kie port­fo­lio pro­duk­tów i licz­ne usłu­gi dla ta­ki­ch za­sto­so­wań pro­duk­to­wy­ch jak go­to­wa­ne wę­dli­ny & bratwurst, su­ro­wa szyn­ka i drób.

Adres
MYAC Fleischtechnologie GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
33397 Rietberg
Niemcy

Norderstedt
Th. Geyer Ingredients

Bressmer & Francke (GmbH & Co.) KG jest częścią
Th. Geyer Ingredients, z siedzibą w Norderstedt, od 2020 roku.

Ja­ko cer­ty­fi­ko­wa­ny przez IFS do­staw­ca róż­ny­ch tłuszczów i ole­jów, fir­ma peł­ni klu­czo­wą ro­lę w pro­duk­cji żyw­no­ści. Zróż­ni­co­wa­ne port­fo­lio obej­mu­je mię­dzy in­ny­mi ole­je i tłusz­cze ro­ślin­ne, zbo­ża i eks­tru­da­ty.

Adres
Bressmer & Francke (GmbH & Co.) KG
Gutenbergring 37
22848 Norderstedt
Niemcy

Kair (Egipt)
Th. Geyer Ingredients

Spół­ka za­leż­na THG In­gre­dients Egypt LLC, za­ło­żo­na w 2022 ro­ku, zaj­mu­je się wy­łącz­nie dys­try­bu­cją aro­ma­tów ty­to­nio­wy­ch od na­sze­go part­ne­ra Sym­ri­se na ry­nek egip­ski.

Obec­nie pra­cu­je tam Ra­my Ba­staw­ros, lo­kal­ny pra­cow­nik sprze­da­ży.

Adres
THG Ingredients Egypt LLC
Industrial Zone, extension of Third Zone
Engineering square workshop L18-L16
6th of October
Kair
Egipt

Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Th. Geyer Ingredients

THG In­gre­dients Mid­dle East FZE zo­sta­ła za­ło­żo­na w 2009 ro­ku i spe­cja­li­zu­je się w han­dlu pro­duk­ta­mi dla prze­my­słu spo­żyw­cze­go, na­po­jów, ty­to­niu i far­ma­cji.

Ze­spół li­czy obec­nie 9 pra­cow­ni­ków i je­st na­szym part­ne­rem na re­gion ME­NA (Mid­dle East and Nor­th Afri­ca). Dzię­ki wła­sne­mu ma­ga­zy­no­wi THG Ingredients mo­że szyb­ko i ela­stycz­nie za­opa­try­wać lo­kal­ny­ch klien­tów.

Adres
THG Ingredients Middle East FZE
JAFZA 1
Biuro #1510 Wieża A
Jebel Ali Free Zone
Dubaj
Zjednoczone Emiraty Arabskie